fbpx
e-bike to go

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Abonnement e-bike to go

1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

E-bike to go: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The E-bike Company B.V., de verhuurder van Bikes en Containers
Huurder: de natuurlijke persoon die Bikes voor privégebruik huurt van E-bike to go
Bike: de in de offerte gespecificeerde (bak)fietsen en/of elektrische (bak)fietsen, met toebehoren zoals bijvoorbeeld helm, fietstassen e.d.

De gedefinieerde termen worden zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt.


2 – Overeenkomst
 1. E-bike to go en huurder sluiten een overeenkomst, op basis van het ingevulde aanmeldformulier op www.ebiketogo.nl. De registratie bevat een omschrijving van de te verhuren Bike en de maandelijkse huursom . 
 2. De overeenkomst tussen E-bike to go en Huurder komt tot stand door het invullen van het aanmeldformulier en betaling van de eerste maand vooruit op de website www.ebiketogo.nl.
 3. Huurder is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens, zoals bekend bij E-bike to go, zoals bijvoorbeeld adres, e-mailadres of telefoonnummer.
3 – Gebruik
 1. E-bike to go verbindt zich jegens Huurder om de Bike ter beschikking te stellen zoals in de overeenkomst omschreven voor onbepaalde tijd.
 2. De Bike wordt afgeleverd op de locatie zoals gemeld in het aanmeldformulier of opgehaald bij een e-bike to go pick-up point. Onderverhuur, uitlening, ingebruikgeving, vervreemding of bezwaring is niet toegestaan. 
 3. De Bike wordt alleen gebruikt in overeenstemming met de aard en bestemming ervan. Het is niet toegestaan om de e-bike van e-bike to go te gebruiken voor het bezorgen van maaltijden, non-food of andere zakelijke doeleinden tenzij je dit hebt aangegeven tijdens de registratie. Indien de e-bike toch gebruikt wordt, is deze niet verzekerd. Tevens brengt e-bike to go een direct opeisbare boete van €500,- in rekening en wordt de huurder uitgesloten voor verdere deelnamen bij e-bike to go. 
 4. Het is niet toegestaan eigenhandig modificaties op de e-bike aan te brengen, zoals bijvoorbeeld een bagagedrager of kinderzitje. Indien gewenst, graag contact via info@ebiketogo.nl
 5. Het gebruik van de Bike vindt plaats door middel van een door E-bike to go ter beschikking gestelde E-bike to go app, tenzij het gaat om een sleutelversie. Huurder kan de E-bike to go app downloaden op zijn of haar smartphone. Voor het gebruik van deze app gelden gebruiksvoorwaarden. 
 6. Start en beëindiging van het gebruik van een Bike (met uitzondering van de sleutelversie) vindt plaats via de app, waarbij beëindiging van het gebruik alleen plaats kan vinden op de overeengekomen thuislocatie van E-bike to go. Op andere plaatsen kan de Huurder de Bike wel op slot zetten, maar daarmee wordt het gebruik niet beëindigd. Huurder zal de Bikes steeds tegen diefstal (laten) beveiligen door gebruik van de door E-bike to go verstrekte sloten.
 7. Bikes die snelheden van 45 km/u halen en/of in de categorie bromfiets vallen mogen alleen worden bestuurd door personen die in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Bovendien dient de bestuurder een goedgekeurde helm te dragen en te voldoen aan de toepasselijke verkeersregelgeving. 

4 – Vergoeding en facturatie
 1. Huurder is de overeengekomen maandelijkse huursom en bijkomende kosten verschuldigd aan E-bike to go. Alle genoemde bedragen zijn per maand inclusief btw.
 2. Bij registratie zal huurder eerste maand vooruitbetalen. Abonnement start daadwerkelijk op leverdatum. 
 3. Levering gebeurt alleen op het doorgegeven adres bij inschrijving. Indien huurder afspraken niet nakomt ivm een levering, zal e-bike to go €30,- in rekening brengen. Tevens kan de e-bike daarna worden opgehaald op een pick-up point. 
 4. E-bike to go zal Huurder maandelijks een factuur sturen voor de huursom over de komende maand. De bijkomende kosten worden gelijktijdig gefactureerd. Het verschuldigde bedrag van de factuur zal middels automatische incasso worden geïncasseerd. 
 5. E-bike to go is gerechtigd de prijzen tussentijds te wijzigen, onder meer maar niet beperkt tot een wijziging op basis van de consumentenprijsindex. Indien een prijswijziging na het aangaan van de overeenkomst plaatsvindt, heeft Huurder het recht de overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien het voor E-bike to go niet mogelijk is het door Huurder verschuldigde bedrag middels automatische incasso te incasseren, zal E-bike to go binnen 14 dagen na de eerste automatische incasso nogmaals het verschuldigde bedrag proberen te incasseren door middel van automatische incasso. Slaagt ook de tweede incasso niet, dan schort E-bike to go haar verplichtingen jegens Huurder op en zal E-bike to go de Bike ophalen bij Huurder. Wordt het verschuldigde bedrag vervolgens niet binnen 28 dagen voldaan dan zal E-bike to go de overeenkomst ontbinden in overeenstemming met artikel 7 van deze algemene voorwaarden. 
 7. Door het niet tijdig voldoen van de maandelijkse huursom binnen de fatale termijn is Huurder gelijk in verzuim. Huurder zal dan de wettelijke rente verschuldigd zijn en is bovendien gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van het verschuldigde aan E-bike to go te voldoen.

5 – Service en onderhoud
 1. E-bike to go verzorgt het regulier onderhoud van de Bike naar eigen inzicht. 
 2. E-bike to go heeft de bevoegdheid Bikes te controleren op de staat waarin deze verkeren en kan modificaties aanbrengen. Huurder is gehouden medewerking te verlenen aan keuring, modificaties en controles.
 3. Huurder zal defecten of schade aan een Bike bij E-bike to go melden via de E-bike to go app of via service@ebiketogo.nl. E-bike to go zal de oorzaak van het defect of de schade beoordelen en onderhoud plegen. Indien er naar het oordeel van E-bike to go sprake is van een defect of schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik, dan geldt het bepaalde in artikel 10.2 en zijn de kosten van onderhoud, reparatie, vervanging of anderszins voor rekening van Huurder. Huurder heeft het recht om tegenbewijs te leveren om een andere oorzaak aan te tonen.
 4. In de E-bike to go app kan een melding worden gedaan bij pech of schade. Huurder kan ook een email sturen naar service@ebiketogo.nl. E-bike to go neemt binnen 48 uur contact op met Huurder om afspraak te maken om e-bike om te ruilen. Indien streeftijd niet gehaald wordt, kan huurder hier geen rechten aan ontlenen. 
 5. Omruilen gebeurt alleen op het doorgegeven adres bij inschrijving. Indien huurder afspraken niet nakomt ivm een omruiling, zal e-bike to go €30 in rekening brengen. 
 6. E-bike to go zal alleen de bike omruilen of repareren, indien huurder aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan.

6 – Duur en opzegging
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij Huurder en E-bike to go schriftelijk anders zijn overeenkomen. 
 2. E-bike to go en Huurder kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient te gebeuren via het formulier op de website van e-bike to go. Na opzegging neemt e-bike to go contact op met huurder op het retour van de bike te bespreken. Na opzegging volgt er nog 1 facturatiemoment. Indien e-bike to go de bike komt ophalen, zal er direct 30 EUR in rekening worden gebracht. Retourneren bij een e-bike to go pick-up point is kosteloos. Indien bike niet binnen 1 maand, na het laatste facturatiemoment, geretourneerd wordt, zal het abonnement hervat worden.
 3. Indien huurder binnen 6 maanden na opzegging weer opnieuw een overeenkomst aan wil gaan, brengt e-bike to go 60 EUR startkosten in rekening. 

7 – Ontbinding 
 1. E-bike to go kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk ontbinden indien:
  1. Huurder in verzuim is onder de overeenkomst; of
  2. Huurder in staat van faillissement is verklaard of is toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen.
 2. Bedragen die E-bike to go voor ontbinding heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Reeds door E-bike to go ontvangen bedragen zullen geen voorwerp van ongedaan making zijn.
8 – Privacy
 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst, heeft E-bike to go informatie over het gebruik en/of onderhoud van Bikes nodig en worden persoonsgegevens van Huurder verwerkt. 

9 – Eigendom
 1. De eigendom van Bikes berust bij E-bike to go. Bij het eindigen van de overeenkomst zal Huurder de Bikes aan E-bike to go overhandigen. Opschorting van deze verplichting tot afgifte is niet toegestaan.

10 – Schade, verlies of diefstal
 1. Een defect, schade, verlies of diefstal dienst binnen 24 uur door Huurder aan E-bike to go te worden gemeld. Indien schade is veroorzaakt door ongeval met een derde partij, dient er een ingevuld schadeformulier aan e-bike to go overhandigd te worden.
 2. E-bike to go hanteert in alle onderstaande gevallen van verlies, diefstal of schade een eigen risico inclusief btw, volgens onderstaand tabel.
 • Pedalen € 25
 • Sleutel, Sleutelslot of insteekketting € 35
 • Accuhouder € 35
 • Shifter en/of shifterkabel € 45
 • Remmen € 45
 • Standaard, Spatbord, Verlichting € 55
 • Zadel € 65
 • Voorrek € 95
 • Crank € 100
 • Oplader € 100
 • Wiel (velg) € 100
 • Voorvork € 200
 • Smartlock € 250
 • Accu € 250
 • Controller € 280
 • Total Loss € 500
 1. E-bike to go hanteert in alle gevallen van verlies of diefstal van bike en accu een eigen risico van EUR 500,00 inclusief btw. Bij alleen de bike is het eigen risico EUR 250,00 en bij alleen de accu is het eigen risico EUR 250,00. 
 2. Huurder draagt het risico van verlies of diefstal van de aan Huurder ter beschikking gestelde Bike. Alle kosten als gevolg van verlies of diefstal komen ten laste van Huurder, tenzij deze kosten worden gedekt door de verzekering van E-bike to go. Voor de sleutelversie geldt dat alleen aanspraak gemaakt kan worden op een eventuele verzekeringsdekking indien de door E-bike aan Huurder verstrekte sleutel worden overhandigd aan E-bike to go. Indien originele sleutel niet geretourneerd kan worden, zal volledige bedrag van e-bike 1500 EUR aan huurder worden doorbelast.
 3. E-bike to go verzorgt de aangifte bij de politie in geval van schade, verlies of diefstal. Huurder zal alle daarvoor benodigde informatie op eerste verzoek aan E-bike to go verschaffen. Huurder zorgt voor een volledig ingevuld en door alle betrokkenen ondertekend schadeformulier, zoveel mogelijk met getuigenverklaringen en overige documenten over de gebeurtenis.
 4. Huurder wordt geblokkeerd en kan geen nieuwe Bike meer gebruiken ingeval bij de betreffende Huurder twee keer sprake is geweest van diefstal van een Bike.
 5. De schade, boetes, kosten van onderhoud, vervanging of reparatie en kosten voor vervangend vervoer en/of hulpverlening die het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van de Bike, zijn voor rekening van Huurder. Onder ondeugdelijk gebruik wordt verstaan: gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden en gebruik in strijd met het normaal gebruik van een Bike, bijvoorbeeld gebruik onder invloed van verdovende middelen zoals alcohol en/of drugs, gevallen van verkeersovertredingen, nalatigheid of gebrek aan normale zorg of onderhoud. Bij ondeugdelijk gebruik is E-bike to go ook gerechtigd maatregelen te treffen, waaronder onmiddellijke inname van de Bikes zonder verval van de betalingsverplichtingen van Huurder. Tevens komt huurder op blacklist en wordt gebruik van een e-bike uitgesloten.
 6. Indien de Bike wordt ingeleverd bij E-bike to go en schade blijkt te hebben, dan wordt deze schade vermoed te zijn veroorzaakt door Huurder en zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van Huurder, tenzij Huurder aantoont dat de schade al bestond bij aanvang van de overeenkomst of anderszins voor rekening van E-bike to go behoort te komen.

11 – Aansprakelijkheid
 1. Het gebruik van de Bike is geheel op eigen risico. 
 2. De contractuele aansprakelijkheid van E-bike to go in verband met eventuele tekortkomingen is beperkt tot het nakomen van de in artikel 3.1 omschreven terbeschikkingstelling.
 3. E-bike to go is nimmer gehouden andere schade aan Huurder te vergoeden dan de schade die zij op grond van de wet verplicht is te vergoeden.
 4. In alle gevallen waarin E-bike to go gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan het schadebedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert, indien de schade gedekt is door de verzekering van E-bike to go.
 5. E-bike to go maakt bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van toeleveranciers, zoals bijvoorbeeld een hostingprovider. E-bike to go is niet aansprakelijk voor een tekortkoming onder de overeenkomst indien dit het gevolg is van enige tekortkoming aan de zijde van haar toeleveranciers.

12 – Rechtskeuze en bevoegde rechter
 1. Op alle betrekkingen tussen E-bike to go met Huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen over de overeenkomst of over handelingen in samenhang met de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
13 – Wijziging
 1. E-bike to go heeft de bevoegdheid de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor het intreden van de aangepaste algemene voorwaarden zal E-bike to go Huurder informeren. Heeft de wijziging heeft tot gevolg dat aan Huurder een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, dan heeft Huurder de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking zal treden. 

Algemene voorwaarden Delivery e-bike to go

1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

E-bike to go: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The E-bike Company B.V., de verhuurder van Bikes en Containers
Huurder: de natuurlijke persoon die Bikes voor privégebruik huurt van E-bike to go
Bike: de in de offerte gespecificeerde (bak)fietsen en/of elektrische (bak)fietsen, met toebehoren zoals bijvoorbeeld helm, fietstassen e.d.

De gedefinieerde termen worden zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt.


2 – Overeenkomst
 1. E-bike to go en huurder sluiten een overeenkomst, op basis van het ingevulde aanmeldformulier op www.ebiketogo.nl/delivery. De registratie bevat een omschrijving van de te verhuren Bike en de maandelijkse huursom . 
 2. De overeenkomst tussen E-bike to go en Huurder komt tot stand door het invullen van het aanmeldformulier en betaling van de eerste maand vooruit op de website www.ebiketogo.nl/delivery.
 3. Huurder is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens, zoals bekend bij E-bike to go, zoals bijvoorbeeld adres, e-mailadres of telefoonnummer.
   
3 – Gebruik
 1. E-bike to go verbindt zich jegens Huurder om de Bike ter beschikking te stellen zoals in de overeenkomst omschreven voor onbepaalde tijd.
 2. De Bike wordt afgeleverd op de locatie zoals gemeld in het aanmeldformulier of opgehaald bij een e-bike to go pick-up point. Onderverhuur, uitlening, ingebruikgeving, vervreemding of bezwaring is niet toegestaan. 
 3. De Bike wordt alleen gebruikt in overeenstemming met de aard en bestemming ervan. Het is toegestaan om de e-bike van e-bike to go te gebruiken voor het bezorgen van maaltijden, non-food of andere zakelijke doeleinden. Er geldt een onbeperkt aantal kilometers per week.
 4. Het is niet toegestaan eigenhandig modificaties op de e-bike aan te brengen, zoals bijvoorbeeld een bagagedrager of kinderzitje. Indien gewenst, graag contact via info@ebiketogo.nl
 5. Het gebruik van de Bike vindt plaats door middel van een door E-bike to go ter beschikking gestelde E-bike to go app, tenzij het gaat om een sleutelversie. Huurder kan de E-bike to go app downloaden op zijn of haar smartphone. Voor het gebruik van deze app gelden gebruiksvoorwaarden. 
 6. Start en beëindiging van het gebruik van een Bike (met uitzondering van de sleutelversie) vindt plaats via de app, waarbij beëindiging van het gebruik alleen plaats kan vinden op de overeengekomen thuislocatie van E-bike to go. Op andere plaatsen kan de Huurder de Bike wel op slot zetten, maar daarmee wordt het gebruik niet beëindigd. Huurder zal de Bikes steeds tegen diefstal (laten) beveiligen door gebruik van de door E-bike to go verstrekte sloten.
 7. Bikes die snelheden van 45 km/u halen en/of in de categorie bromfiets vallen mogen alleen worden bestuurd door personen die in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Bovendien dient de bestuurder een goedgekeurde helm te dragen en te voldoen aan de toepasselijke verkeersregelgeving. 
 8. E-bike to go biedt de mogelijk tot het lease van een tweede accu, dit kan aangevraagd worden via info@ebiketogo.nl. 

4 – Vergoeding en facturatie
 1. Huurder is de overeengekomen maandelijkse huursom en bijkomende kosten verschuldigd aan E-bike to go. Alle genoemde bedragen zijn per maand inclusief btw.
 2. Bij registratie zal huurder eerste maand vooruitbetalen. Abonnement start daadwerkelijk op leverdatum. 
 3. Levering gebeurt alleen op het doorgegeven adres bij inschrijving. Indien huurder afspraken niet nakomt ivm een levering, zal e-bike to go €30,- in rekening brengen. Tevens kan de e-bike daarna worden opgehaald op een pick-up point. 
 4. E-bike to go zal Huurder maandelijks een factuur sturen voor de huursom over de komende maand. De bijkomende kosten worden gelijktijdig gefactureerd. Het verschuldigde bedrag van de factuur zal middels automatische incasso worden geïncasseerd. 
 5. E-bike to go is gerechtigd de prijzen tussentijds te wijzigen, onder meer maar niet beperkt tot een wijziging op basis van de consumentenprijsindex. Indien een prijswijziging na het aangaan van de overeenkomst plaatsvindt, heeft Huurder het recht de overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien het voor E-bike to go niet mogelijk is het door Huurder verschuldigde bedrag middels automatische incasso te incasseren, zal E-bike to go binnen 14 dagen na de eerste automatische incasso nogmaals het verschuldigde bedrag proberen te incasseren door middel van automatische incasso. Slaagt ook de tweede incasso niet, dan schort E-bike to go haar verplichtingen jegens Huurder op en zal E-bike to go de Bike ophalen bij Huurder. Wordt het verschuldigde bedrag vervolgens niet binnen 28 dagen voldaan dan zal E-bike to go de overeenkomst ontbinden in overeenstemming met artikel 7 van deze algemene voorwaarden. 
 7. Door het niet tijdig voldoen van de maandelijkse huursom binnen de fatale termijn is Huurder gelijk in verzuim. Huurder zal dan de wettelijke rente verschuldigd zijn en is bovendien gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van het verschuldigde aan E-bike to go te voldoen.

5 – Service en onderhoud
 1. E-bike to go verzorgt het regulier onderhoud van de Bike naar eigen inzicht. 
 2. E-bike to go heeft de bevoegdheid Bikes te controleren op de staat waarin deze verkeren en kan modificaties aanbrengen. Huurder is gehouden medewerking te verlenen aan keuring, modificaties en controles.
 3. Huurder zal defecten of schade aan een Bike bij E-bike to go melden via de E-bike to go app of via service@ebiketogo.nl. E-bike to go zal de oorzaak van het defect of de schade beoordelen en onderhoud plegen. Indien er naar het oordeel van E-bike to go sprake is van een defect of schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik, dan geldt het bepaalde in artikel 10.2 en zijn de kosten van onderhoud, reparatie, vervanging of anderszins voor rekening van Huurder. Huurder heeft het recht om tegenbewijs te leveren om een andere oorzaak aan te tonen.
 4. In de E-bike to go app kan een melding worden gedaan bij pech of schade. Huurder kan ook een email sturen naar service@ebiketogo.nl. E-bike to go neemt binnen 48 uur contact op met Huurder om afspraak te maken om e-bike om te ruilen. Indien streeftijd niet gehaald wordt, kan huurder hier geen rechten aan ontlenen. 
 5. Omruilen gebeurt alleen op het doorgegeven adres bij inschrijving. Indien huurder afspraken niet nakomt ivm een omruiling, zal e-bike to go €30 in rekening brengen. 
 6. E-bike to go zal alleen de bike omruilen of repareren, indien huurder aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan.

6 – Duur en opzegging
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij Huurder en E-bike to go schriftelijk anders zijn overeenkomen. 
 2. E-bike to go en Huurder kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient te gebeuren via het formulier op de website van e-bike to go. Na opzegging neemt e-bike to go contact op met huurder op het retour van de bike te bespreken. Na opzegging volgt er nog 1 facturatiemoment. Indien e-bike to go de bike komt ophalen, zal er direct 30 EUR in rekening worden gebracht. Retourneren bij een e-bike to go pick-up point is kosteloos. Indien bike niet binnen 1 maand, na het laatste facturatiemoment, geretourneerd wordt, zal het abonnement hervat worden.
 3. Indien huurder binnen 6 maanden na opzegging weer opnieuw een overeenkomst aan wil gaan, brengt e-bike to go 60 EUR startkosten in rekening. 

7 – Ontbinding 
 1. E-bike to go kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk ontbinden indien:
  1. Huurder in verzuim is onder de overeenkomst; of
  2. Huurder in staat van faillissement is verklaard of is toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen.
 2. Bedragen die E-bike to go voor ontbinding heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Reeds door E-bike to go ontvangen bedragen zullen geen voorwerp van ongedaan making zijn.
8 – Privacy
 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst, heeft E-bike to go informatie over het gebruik en/of onderhoud van Bikes nodig en worden persoonsgegevens van Huurder verwerkt. 

9 – Eigendom
 1. De eigendom van Bikes berust bij E-bike to go. Bij het eindigen van de overeenkomst zal Huurder de Bikes aan E-bike to go overhandigen. Opschorting van deze verplichting tot afgifte is niet toegestaan.

10 – Schade, verlies of diefstal
 1. Een defect, schade, verlies of diefstal dienst binnen 24 uur door Huurder aan E-bike to go te worden gemeld. Indien schade is veroorzaakt door ongeval met een derde partij, dient er een ingevuld schadeformulier aan e-bike to go overhandigd te worden. 
 2. E-bike to go hanteert in alle onderstaande gevallen van verlies, diefstal of schade een eigen risico inclusief btw, volgens onderstaand tabel. 
 • Pedalen € 25
 • Sleutel, Sleutelslot of insteekketting € 35
 • Accuhouder € 35
 • Shifter en/of shifterkabel € 45
 • Remmen € 45
 • Standaard, Spatbord, Verlichting € 55
 • Zadel € 65
 • Voorrek € 95
 • Crank € 100
 • Oplader € 100
 • Wiel (velg) € 100
 • Voorvork € 200
 • Smartlock € 250
 • Accu € 250
 • Controller € 280
 • Total Loss € 500
 1. E-bike to go hanteert in alle gevallen van verlies of diefstal van bike en accu een eigen risico van EUR 500,00 inclusief btw. Bij alleen de bike is het eigen risico EUR 250,00 en bij alleen de accu is het eigen risico EUR 250,00. 
 2. Huurder draagt het risico van verlies of diefstal van de aan Huurder ter beschikking gestelde Bike. Alle kosten als gevolg van verlies of diefstal komen ten laste van Huurder, tenzij deze kosten worden gedekt door de verzekering van E-bike to go. Voor de sleutelversie geldt dat alleen aanspraak gemaakt kan worden op een eventuele verzekeringsdekking indien de door E-bike aan Huurder verstrekte sleutel worden overhandigd aan E-bike to go. Indien originele sleutel niet geretourneerd kan worden, zal volledige bedrag van e-bike 1500 EUR aan huurder worden doorbelast.
 3. E-bike to go verzorgt de aangifte bij de politie in geval van schade, verlies of diefstal. Huurder zal alle daarvoor benodigde informatie op eerste verzoek aan E-bike to go verschaffen. Huurder zorgt voor een volledig ingevuld en door alle betrokkenen ondertekend schadeformulier, zoveel mogelijk met getuigenverklaringen en overige documenten over de gebeurtenis.
 4. Huurder wordt geblokkeerd en kan geen nieuwe Bike meer gebruiken ingeval bij de betreffende Huurder twee keer sprake is geweest van diefstal van een Bike.
 5. De schade, boetes, kosten van onderhoud, vervanging of reparatie en kosten voor vervangend vervoer en/of hulpverlening die het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van de Bike, zijn voor rekening van Huurder. Onder ondeugdelijk gebruik wordt verstaan: gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden en gebruik in strijd met het normaal gebruik van een Bike, bijvoorbeeld gebruik onder invloed van verdovende middelen zoals alcohol en/of drugs, gevallen van verkeersovertredingen, nalatigheid of gebrek aan normale zorg of onderhoud. Bij ondeugdelijk gebruik is E-bike to go ook gerechtigd maatregelen te treffen, waaronder onmiddellijke inname van de Bikes zonder verval van de betalingsverplichtingen van Huurder. Tevens komt huurder op blacklist en wordt gebruik van een e-bike uitgesloten.
 6. Indien de Bike wordt ingeleverd bij E-bike to go en schade blijkt te hebben, dan wordt deze schade vermoed te zijn veroorzaakt door Huurder en zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van Huurder, tenzij Huurder aantoont dat de schade al bestond bij aanvang van de overeenkomst of anderszins voor rekening van E-bike to go behoort te komen.

11 – Aansprakelijkheid
 1. Het gebruik van de Bike is geheel op eigen risico. 
 2. De contractuele aansprakelijkheid van E-bike to go in verband met eventuele tekortkomingen is beperkt tot het nakomen van de in artikel 3.1 omschreven terbeschikkingstelling.
 3. E-bike to go is nimmer gehouden andere schade aan Huurder te vergoeden dan de schade die zij op grond van de wet verplicht is te vergoeden.
 4. In alle gevallen waarin E-bike to go gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan het schadebedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert, indien de schade gedekt is door de verzekering van E-bike to go.
 5. E-bike to go maakt bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van toeleveranciers, zoals bijvoorbeeld een hostingprovider. E-bike to go is niet aansprakelijk voor een tekortkoming onder de overeenkomst indien dit het gevolg is van enige tekortkoming aan de zijde van haar toeleveranciers.

12 – Rechtskeuze en bevoegde rechter
 1. Op alle betrekkingen tussen E-bike to go met Huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen over de overeenkomst of over handelingen in samenhang met de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
13 – Wijziging
 1. E-bike to go heeft de bevoegdheid de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor het intreden van de aangepaste algemene voorwaarden zal E-bike to go Huurder informeren. Heeft de wijziging heeft tot gevolg dat aan Huurder een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, dan heeft Huurder de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking zal treden. 

Algemene voorwaarden Zakelijk

1 – Definities
 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  E-bike to go: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The E-bike Company B.V., de verhuurder van Bikes en Containers
  Huurder: de onderneming die Bikes en/of een Container huurt van E-bike to go
  Bike: de in de offerte gespecificeerde (bak)fietsen en/of elektrische (bak)fietsen, met toebehoren zoals bijvoorbeeld helm, fietstassen e.d.
  Container: de in de offerte gespecificeerde container voor het stallen van de Bikes, met toebehoren
  Gebruiker: een eigen of ingehuurde medewerker van Huurder
  Fietsplan: De mogelijkheid voor Huurder als werkgever om Gebruiker als werknemer op basis van leasing een Bike aan te bieden, zoals gespecificeerd in de offerte. Huurder voldoet het leasebedrag aan E-bike to go.

  De gedefinieerde termen worden zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt.

2. Offerte en overeenkomst
 1. E-bike to go verstrekt een offerte aan Huurder. De offerte bevat een omschrijving van de te verhuren Bikes en/of Containers, de maandelijkse huursom en bijkomende kosten. E-bike to go kan ook aanvullende diensten, waaronder het Fietsplan, aanbieden.
 2. De overeenkomst tussen E-bike to go en Huurder komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Huurder.
 3 – Gebruik
 1. E-bike to go verbindt zich jegens Huurder om de Bikes en/of Containers ter beschikking te stellen in de omschrijving en hoeveelheid als in de offerte omschreven, voor de duur van de overeenkomst.
 2. De Bikes en/of Containers worden geplaatst op een vaste locatie bij Huurder. Onderverhuur, ingebruikgeving, vervreemding, bezwaring of verplaatsen naar een andere locatie is niet toegestaan.
 3. In afwijking van lid 2 mag Huurder de Bikes onder haar verantwoordelijkheid voor gebruik ter beschikking aan een Gebruiker. Huurder blijft verantwoordelijk voor de verplichtingen volgend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 4. De Bikes en Containers worden alleen gebruikt in overeenstemming met de aard en bestemming ervan. 
 5. Het gebruik van Bikes vindt plaats door middel van een door E-bike to go ter beschikking gestelde E-bike to go app, tenzij het gaat om een sleutelversie. Een Gebruiker kan de E-bike to go app downloaden op zijn of haar smartphone. Voor het gebruik van deze app gelden gebruiksvoorwaarden. 
 6. Start en beëindiging van het gebruik van een Bike vindt plaats via de app, waarbij beëindiging van het gebruik alleen plaats kan vinden op een geselecteerde locatie van E-bike to go. Op andere plaatsen kan de Gebruiker de Bike wel op slot zetten, maar daarmee wordt het gebruik niet beëindigd. Huurder zal de Bikes steeds tegen diefstal (laten) beveiligen door gebruik van de door E-bike to go verstrekte sloten.
 7. Bikes die snelheden van 45 km/u halen en/of in de categorie bromfiets vallen mogen alleen worden bestuurd door personen die in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Bovendien dient de bestuurder een goedgekeurde helm te dragen en te voldoen aan de toepasselijke verkeersregelgeving.

4 – Vergoeding en facturatie
 1. Huurder is de overeengekomen maandelijkse huursom en bijkomende kosten verschuldigd aan E-bike to go. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 2. E-bike to go zal Huurder maandelijks een factuur sturen voor de huursom over de afgelopen maand. De bijkomende kosten worden gelijktijdig gefactureerd.
 3. Indien Huurder een Fietsplan voor haar werknemers heeft wordt dit apart op de maandfactuur vermeld. 
 4. Huurder kan ervoor kiezen om de huursom over een huurperiode van minimaal 12 maanden ineens te voldoen. In dat geval ontvangt Huurder een korting op de totale huursom.
 5. Huurder zal facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan E-bike to go voldoen.
 6. Indien E-bike to go geen volledige betaling van Huurder heeft ontvangen binnen de betalingstermijn, dan is Huurder gelijk in verzuim. Huurder zal dan de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn en is bovendien gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van het verschuldigde aan E-bike to go te voldoen.

5 – Service en onderhoud
 1. E-bike to go verzorgt het regulier onderhoud van de Bikes en de Container, dit naar eigen inzicht. 
 2. E-bike to go heeft de bevoegdheid Bikes en Containers te controleren op de staat waarin deze verkeren en kan modificaties aanbrengen. Huurder is gehouden medewerking te verlenen aan keuring, modificaties en controles.
 3. Huurder zal defecten of schade aan een Bike bij E-bike to go melden via de E-bike to go app, per mail service@ebiketogo.nl of telefonisch 020-4357553. E-bike to go zal de oorzaak van het defect of de schade beoordelen en onderhoud plegen. Indien er naar het oordeel van E-bike to go sprake is van een defect of schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik, dan geldt het bepaalde in artikel 10.4 en zijn de kosten van onderhoud, reparatie, vervanging of anderszins voor rekening van Huurder.

6 – Duur en opzegging
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde vastgelegde periode, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Gedurende deze periode is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
 2. Na ommekomst van de periode genoemd in lid 1 wordt de overeenkomst telkens automatisch verlengd met drie maanden en geldt voor Huurder en E-bike to go een opzegtermijn van een maand.

7 – Ontbinding 
 1. E-bike to go kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk ontbinden indien:
     a. Huurder in verzuim is onder de overeenkomst; of
     b. Huurder in staat van faillissement is verklaard of aan Huurder (al dan niet voorlopig) surseance van betaling is verleend. 
 2. Eindigt de overeenkomst op basis van artikel 7.1a of b voordat de periode uit artikel 6.1 is verstreken, dan heeft E-bike to go recht op vergoeding van de resterende huurtermijnen over die periode.
 3. Bedragen die E-bike to go voor ontbinding heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Reeds door E-bike to go ontvangen bedragen zullen geen voorwerp van ongedaan making zijn.
8 – Privacy
 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het informeren van Gebruikers en/of Huurder over het gebruik of onderhoud van Bikes worden persoonsgegevens van Gebruikers verwerkt. E-bike to go en Huurder zullen een verwerkersovereenkomst sluiten.

9 – Eigendom
 1. De eigendom van Bikes en Containers berust bij E-bike to go. Bij het eindigen van de overeenkomst zal Huurder de Bikes en Container aan E-bike to go overhandigen. Opschorting van deze verplichting tot afgifte is niet toegestaan. 
 2. E-bike to go draagt zorg voor een verzekering van de Bikes (WA-, casco en diefstal).

10 – Schade, verlies of diefstal
 1. Een defect, schade, verlies of diefstal dient onmiddellijk door Huurder aan E-bike to go te worden gemeld. Indien schade is veroorzaakt door ongeval met een derde partij, dient er een ingevuld schadeformulier aan e-bike to go overhandigd te worden. 
 2. E-bike to go hanteert in alle onderstaande gevallen van verlies, diefstal of schade een eigen risico exclusief btw, volgens onderstaand tabel. 
 • Pedalen € 20
 • Sleutel, Sleutelslot of insteekketting € 30
 • Accuhouder € 30
 • Shifter en/of shifterkabel € 40
 • Remmen € 40
 • Standaard, Spatbord, Verlichting € 45
 • Zadel € 55
 • Voorrek € 80
 • Crank € 85
 • Oplader € 85
 • Wiel (velg) € 85
 • Voorvork € 165
 • Accu € 200
 • Smartlock € 200
 • Controller € 230
 • Total Loss € 415
 1. E-bike to go hanteert in alle gevallen van verlies of diefstal van bike en accu een eigen risico van EUR 415,00 exclusief btw. Bij alleen de bike is het eigen risico EUR 215,00 en bij alleen de accu is het eigen risico EUR 200,00. 
 2. Huurder draagt het risico van verlies of diefstal van de aan Huurder ter beschikking gestelde Bikes. Alle kosten als gevolg van verlies of diefstal komen ten laste van Huurder, tenzij deze kosten worden gedekt door de verzekering van E-bike to go. Voor de sleutelversie geldt dat alleen aanspraak gemaakt kan worden op een eventuele verzekeringsdekking indien de originele sleutel wordt overhandigd aan E-bike to go. Indien originele sleutel niet geretourneerd kan worden, zal volledige bedrag van e-bike 1500 EUR aan huurder worden doorbelast.
 3. E-bike to go verzorgt de aangifte bij de politie in geval van schade, verlies of diefstal. Huurder zal alle daarvoor benodigde informatie op eerste verzoek aan E-bike to go verschaffen. Huurder zorgt voor een volledig ingevuld en door alle betrokkenen ondertekend schadeformulier, zoveel mogelijk met getuigenverklaringen en overige documenten over de gebeurtenis.
 4. Een Gebruiker wordt geblokkeerd en kan geen nieuwe Bike meer gebruiken ingeval bij de betreffende Gebruiker twee keer sprake is geweest van diefstal van een Bike.
 5. De schade, boetes, kosten van onderhoud, vervanging of reparatie en kosten voor vervangend vervoer en/of hulpverlening die het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van Bikes, zijn voor rekening van Huurder. Onder ondeugdelijk gebruik wordt verstaan: gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden en gebruik in strijd met het normaal gebruik van een Bike, bijvoorbeeld gebruik onder invloed van verdovende middelen zoals alcohol en/of drugs, gevallen van verkeersovertredingen, nalatigheid of gebrek aan normale zorg of onderhoud. Bij ondeugdelijk gebruik is E-bike to go ook gerechtigd maatregelen te treffen, waaronder onmiddellijke inname van de Bikes zonder verval van de betalingsverplichtingen van Huurder.
 6. Indien de Bikes worden ingeleverd bij E-bike to go en schade blijken te hebben, dan wordt deze schade vermoed te zijn veroorzaakt door Huurder en zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van Huurder, tenzij Huurder aantoont dat de schade al bestond bij aanvang van de overeenkomst of anderszins voor rekening van E-bike to go behoort te komen.

11 – Aansprakelijkheid
 1. Het gebruik van de Bike is geheel op eigen risico. 
 2. De aansprakelijkheid van E-bike to go in verband met eventuele tekortkomingen is beperkt tot het nakomen van de in artikel 3.1 omschreven terbeschikkingstelling. 
 3. E-bike to go is niet gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. E-bike to go is nimmer aansprakelijk voor schade door letsel of gevolgschade, zoals vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen.
 4. In alle gevallen waarin E-bike to go gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan, naar haar keuze, hetzij de factuurwaarde, hetzij, indien de schade gedekt is door de verzekering van E-bike to go, het bedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert.
 5. E-bike to go maakt bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van toeleveranciers, zoals bijvoorbeeld een hostingprovider en pechservice. E-bike to go is niet aansprakelijk voor een tekortkoming onder de overeenkomst indien dit het gevolg is van enige tekortkoming aan de zijde van haar toeleveranciers.

12 – Rechtskeuze en bevoegde rechter
 1. Op alle betrekkingen tussen E-bike to go met Huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen tussen partijen over de overeenkomst of over handelingen in samenhang met de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
13 – Wijziging
 1. E-bike to go heeft de bevoegdheid de algemene voorwaarden te wijzigen. De aangepaste algemene voorwaarden worden voordat deze in werking treden aan Huurder toegezonden.