fbpx
e-bike to go

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden e-bike to go

1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen
  Bike: de in de offerte gespecificeerde (bak)fietsen en/of elektrische (bak)fiets, met toebehoren zoals bijvoorbeeld helm, fietstassene.d.
  E-bike to go: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The E-bike Company B.V., de verhuurder van Bikes en Containers
  Huurder: de natuurlijkepersoon van 18 jaar of ouder die Bikeshuurt van E-bike to go
  Regulier abonnement: abonnement voor de huur van een  Bike met standaardaccu, waarbij een gebruik Huurder van maximaal 100 kilometer per dag is toegestaan
  Pro abonnement: abonnement voor de huur van een Bike met XXL accu, snellader en/of tweede accu, waarbij Huurder de Bike voor een onbeperkt aantal kilometers per dag kan gebruiken

De gedefinieerde termen worden zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt.

2. Aanmelding en overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten verricht door E-bike to go. Acceptatie en verstrekking van de algemene voorwaarden door en aan Huurder geschiedt tijdens het invullen van het online aanmeldformulier door Huurder op de website van E-bike to go.
 2. E-bike to go en Huurder sluiten een overeenkomst, op basis van het ingevulde aanmeldformulier op www.ebiketogo.nl. Deaanmelding bevat een omschrijving van de te verhuren Bike,de maandelijkse huursom (en eventuele bijkomende kosten), de wijze van betaling, de verzekeringskosten en de hoogte van het eigen risico (en of deze kan worden afgekocht).
 3. De overeenkomst tussen E-bike to go en Huurder komt tot stand door het invullen van het aanmeldformulier en betaling van de eerste maand vooruit op de website www.ebiketogo.nl, dan wel wanneer E-bike to go op verzoek van Huurder met de uitvoering van de overeenkomst is gestart.Huurder die consument is heeft 14 dagen bedenktijd, tenzij de overeenkomst tijdens de bedenktijd is uitgevoerd. Is de huur tijdens de bedenktijd met instemming van Huurder gedeeltelijk uitgevoerd, dan dient Huurder de dienst naar rato te betalen bij ontbinding tijdens de bedenktijd.
 4. Huurder is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens, zoals bekend bij E-bike to go, zoals bijvoorbeeld adres, e-mailadres of telefoonnummer.
 5. Indien E-bike to go in een voorkomend geval een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet strikt mocht hanteren, dan houdt dat geen afstandverklaring van deze algemene voorwaarden in.

3. Soort Abonnement

 1. Huurder zal bij het aangaan van de overeenkomst kiezen voor een Regulier abonnement of een Pro abonnement.
 2. Zakelijk gebruik van de Bike (waaronder doch niet beperkt tot het bezorgen van maaltijden of non-food) onder een Regulier abonnement is niet toegestaan. Indien Huurder handelt in strijd met deze bepaling, dan is de Bike niet verzekerd en verbeurt Huurder een direct opeisbare boete van € 500 per overtreding, onverminderd het recht van E-bike to go op nakoming en schadevergoeding. Ook wordt Huurder dan uitgesloten van deelname aan de diensten van E-bike to go.
 3. In geval van een Pro abonnement is het verbod in lid 2 van dit artikel niet van toepassing.

4. Vergoeding, wijziging en betaling

 1. Huurder is de vooraf overeengekomen maandelijkse huursom en bijkomende kosten bij vooruitbetaling verschuldigd aan E-biketogo. Alle genoemde maandbedragen zijn inclusief btw. Bij registratie zal Huurder de eerste maand vooruitbetalen.
 2. E-bike to go is gerechtigd de huurprijs te wijzigen. In dat geval kan de overeenkomst niet door Huurder worden beëindigd, tenzij de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en Huurder consument is. Prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, zoals de verhoging van btw, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
 3. Alleen overeengekomen kosten kunnen aan Huurder in rekening worden gebracht, behoudens het geval dat Huurder schadevergoeding aan Verhuurder is verschuldigd.
 4. E-biketogo zal Huurder maandelijks een factuur sturenvoor de huursom en bijkomende kosten over de komende maand. De kalenderdag waarop de overeenkomst ingevolge artikel 2 lid 3 tot stand is gekomen, bepaalt de vervaldata van de facturen. Bijvoorbeeld, indien een abonnement start op de 23e, dan wordt er maandelijks door E-Bike to go gefactureerd en geïncasseerd op de 23e van iedere maand.
 5. Het verschuldigde bedrag van de factuur zal middels automatische incasso worden geïncasseerd. Indien het voor E-bike to go niet mogelijk is het door Huurder verschuldigde bedrag middels automatische incasso te innen op de volgens lid 4 vastgestelde kalenderdag, dan is Huurder van rechtswege in verzuim. E-bike to go zal dan binnen 14dagen nogmaals het verschuldigde bedrag proberen te innen door middel van automatische incasso. Slaagt ook de tweede incassopoging niet, dan schort E-bike to go haar verplichtingen jegens Huurder op en zal E-bike to go de Bike ophalen bij Huurder. Hiervoor zal door E-bike to go € 30 aan kosten in rekening worden gebracht. E-bike to go is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 6. Alvorens de overeenkomst te ontbinden zal E-bike to go Huurder eenmalig een kosteloze aanmaning sturen met een laatste betalingstermijn van 14 dagen. Als hierna nog steeds niet door Huurder is betaald,maakt E-bike to go tevens aanspraak op de wettelijke rente en buitengerechtelijk kosten.

5. Aflevering

 1. E-bike to go verbindt zich jegens Huurder om de Bike ter beschikking te stellen zoals in de overeenkomstomschreven.
 2. DeBike wordtafgeleverd op de locatie zoals gemeld in het aanmeldformulier of opgehaald bij een E-bike to go pick-up point.Voor het afleveren van de Bike brengt E-bike to go € 30 aan kosten in rekening, zo ook bij het ophalen van de Bike bij einde overeenkomst. Het ophalen en afleveren van de Bike door Huurder bij een E-bike to go pick-up point is gratis. De afleveringsdatum van de Bike geldt als aanvangsdatum van de overeenkomst.

6. Verplichtingen Huurder

 1. Huurder mag de Bike alleen gebruiken in overeenstemming met de aard en bestemming ervan. Huurder moet netjes met de Bike en toehoren (waaronder de sleutels) omgaan. Het is verboden om de Bike te gebruiken op een terrein waarvoor de Bike niet geschikt is. Het opladen van de accu dient correct en op een veilige plaats te geschieden ter voorkoming van oververhitting en/of brandgevaar.
 2. Huurder mag de Bike niet door- of onderverhuren, uitlenen, in gebruik geven, vervreemden of bezwaren.
 3. Huurder moet de Bike inleveren in dezelfde staat als hij/zijde Bike heeft ontvangen. Het is Huurder niet toegestaan eigenhandig modificaties op de Bike aan te brengen, zoals bijvoorbeeld een bagagedrager of kinderzitje.
 4. Indien er een defect is aan de Bike, mag Huurder er niet mee doorfietsen als dit het erger maakt. Huurder is dan gehouden de instructies in artikel 7 op te volgen.
 5. Het gebruik van de Bike vindt plaats door middel van een door E-bike to go ter beschikking gestelde E-biketogo app, tenzij het gaat om een sleutelversie. Huurder kan de E-biketogo app downloaden op zijn of haar smartphone. Voor het gebruik van deze app gelden gebruiksvoorwaarden.
 6. Start en beëindiging van het gebruik van een Bike (met uitzondering van de sleutelversie) vindt plaats via de app, waarbij beëindiging van het gebruik alleen plaats kan vinden op de overeengekomen thuislocatie van E-biketogo. Op andere plaatsen kan de Huurder de Bike wel op slot zetten, maar daarmee wordt het gebruik niet beëindigd.
 7. Huurder zal de Bikes steeds tegen diefstal (laten) beveiligen door correct en deugdelijk gebruik van de door E-biketogo verstrekte sloten.

7. Service, onderhoud en instructies Huurder

 1. E-biketogo verzorgt het regulier onderhoud van de Bikenaar eigen inzicht.
 2. E-biketogo heeft de bevoegdheid Bikes te controleren op de staat waarin deze verkeren en kan modificaties aanbrengen. Huurder is gehouden medewerking te verlenen aan keuring, modificaties en controles.
 3. In geval van beschadiging of vermissing van de Bike, dient Huurder E-bike to go hier binnen 24 uur over de informeren en alle redelijke instructies van E-bike to go op te volgen, waaronder doch niet beperkt tot het verlenen van medewerking aan het doen van aangifte (door E-bike to go), het inleveren van een ingevuld en door alle betrokkenen ondertekend schadeformulier indien de schade is veroorzaakt door een derde en het verstrekken van alle inlichtingen aan E-bike to go en diens verzekeraar.
 4. Huurder mag de Bike niet door een derde laten repareren, anders dan met toestemming van E-bike to go.
 5. E-bike to go zal de oorzaak van het defect of de schade beoordelen en de Bike repareren, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Indien de Bike niet direct kan worden gerepareerd, neemt E-bike to go binnen 48 uur contact op met een omruiling van de Bike in de plannen. Aan deze termijn kan huurder geen rechten ontlenen. Omruiling vindt slechts plaats op het door Huurder op het aanmeldformulier opgegeven adres. Omruiling is kosteloos in geval van een all-in prijs of bij omruiling op een pick-up point. In alle overige gevallen brengt E-bike to go € 30 voorrijkosten in rekening.
 6. Reparaties aan de Bike zijn voor rekening van E-bike to go. Indien er naar het oordeel van E-bike to go echter sprake is van een defect of schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik door of namens Huurder, dan zijn de kosten van onderhoud, reparatie, vervanging of anderszins voor rekening van Huurder. Onder ondeugdelijk gebruik wordt in elk geval verstaan: gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden en gebruik in strijd met het normaal gebruik van een Bike, bijvoorbeeld gebruik onder invloed van verdovende middelen zoals alcohol en/of drugs, gevallen van verkeersovertredingen, nalatigheid of gebrek aan normale zorg. Bij ondeugdelijk gebruik is E-bike to go ook gerechtigd maatregelen te treffen, waaronder onmiddellijke inname van de Bikes zonder verval van de betalingsverplichtingen van Huurder.
 7. E-bike to go zal alleen de Bike omruilen of repareren, indien Huurder op dat moment aan alle financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

8. Schade, vermissing, diefstal en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van de Bike is geheel op eigen risico.
 2. E-bike to go inspecteert de Bike bij inlevering op eventuele schade (waaronder diefstal of vermissing van de Bike en/of onderdelen). Indien de Bike schade blijkt te hebben, dan wordt deze schade vermoed te zijn veroorzaakt door Huurder en zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van Huurder, tenzij Huurder aantoont dat de schade al bestond bij aanvang van de overeenkomst of anderszins voor rekening van E-bike to go behoort te komen. E-bike hanteert daarbij onderstaande tabel (bedragen zijn inclusief BTW):

 

Sleutel

€ 25

Sleutelslot en insteekketting

€ 25

Shifter en/of shifterkabel

€ 0

Voorlicht (gebroken, beschadigd)

€ 50

Spatbord (verbogen, beschadigd)

€ 95

Standaard

€ 55

Zadel

€ 65

Crank

€ 100

Voorrek

€ 95

Oplader

€ 85

Wiel (velg)

€ 100

Smartlock

€ 125

Voorvork

€ 300

Controller

€ 200

Totall Loss

€ 500

Diefstal Bike inclusief accu

€ 2.200

 

 1. Wanneer de schade, vermissing of diefstal is veroorzaakt door enige handelen van Huurder (dan wel een persoon die Huurder gebruik heeft laten maken van de Bike) in strijd met artikel 6 of 7, dan moet Huurder de schade van E-bike to go in afwijking op lid 2volledig vergoeden, voor zover deze hoger is dan de in de tabel genoemde bedragen.
 2. Huurder kan bij aanvang van de overeenkomst een verzekering afsluiten, waarbij schades aan de Bike worden afgekocht en er in geval van diefstal een eigen risico van € 500 wordt gehanteerd bij een Regulier abonnement, dan wel € 750 bij een Pro abonnement met tweede accu. Daarbij wordt uitgegaan van een eigen risico van € 250 per Bike en € 250 per accu. Voor de sleutelversie geldt dat alleen aanspraak gemaakt kan worden op een eventuele verzekeringsdekking indien de originele sleutel wordt overhandigd aan E-bike to go. Indien originele sleutel niet aan E-bike to go geretourneerd kan worden, zal volledige bedrag van de Bike inclusief accu van € 2.200 aan Huurder in rekening worden gebracht (vermeerderd met € 250 in geval van een tweede accu).
 3. Huurder wordt geblokkeerd en kan geen nieuwe Bike meer gebruiken ingeval bij de betreffende Huurder twee keer sprake is geweest van diefstal.
 4. Indien Bike wordt teruggevonden na een diefstal melding, zal in plaats van het eigen risico € 50 verwerkings- en administratiekosten bij Huurder in rekening worden gebracht.
 5. Indien een Bike opgehaald dient te worden bij het Fietsdepot worden de kosten hiervan  van € 50 doorbelast aan Huurder.

9. Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij Huurder en E-bike to go schriftelijk anderszijn overeenkomen.
 2. E-bike togo en Huurder kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand,
 3. E-biketogo kan de overeenkomst daarnaast met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst opzeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle haar toekomende rechten, indien:
 4. Huurder in verzuim is onder de overeenkomst;
 5. Huurder in staat van faillissement is verklaard of is toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen;
 6. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van E-bike to go kan worden gevergd.
 7. Gedurende de in lid 2 genoemde opzegtermijn is Huurder de overeengekomen maandvergoeding verschuldigd. Binnen de opzegtermijn neemt E-bike to go contact op met Huurder om het retourneren van deBike te bespreken. Inlevering van de Bike dient uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn te geschieden. Huurder zal alle medewerking aan E-bike to go verlenen om de Bike terug te geven.
 8. De Bike kan door Huurder kosteloos worden ingeleverd bij een E-bike to go pick-up point. Voor het ophalen van de Bike brengt E-bike to go € 30 in rekening, welk bedrag direct bij de chauffeur dient te worden gepind. Indien de Bike niet uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn is geretourneerd, zal  de opzegging worden geacht geen effect te hebben en zal de overeenkomst onverminderd voortduren.

10. Ontbinding    

 1. Artikel 9 laat ontbinding door E-bike to go op grond van de wet onverlet.
 2. In geval van ontbinding zal Huurder alle medewerking aan E-bike to go verlenen om de Bike terug te geven.
 3. Bedragen die E-bike togo voor ontbinding heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Reeds door E-biketogo ontvangen bedragen zullen geen voorwerp van ongedaan making zijn. E-bike to go is niet aansprakelijk voor schade van Huurder als gevolg van ontbinding op grond van dit artikel.

11. Privacy

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het informeren van Huurder over het gebruik of onderhoud van Bikes worden persoonsgegevens van Huurder verwerkt, waaronder een kopie van het ID bewijs van Huurder overeenkomstig de privacywetgeving. E-bike to go controleert de kredietwaardigheid van Huurder op basis van de aanmelding.

12. Eigendom

 1. De eigendom van Bikesberust bij E-biketogo. Bij het eindigen van de overeenkomst zal Huurder de Bikes aan E-biketogo overhandigen. Opschorting van deze verplichting tot afgifte niet toegestaan.

13. Aansprakelijkheid                

 1. E-biketogo is nimmer gehouden andere schade aan Huurder te vergoeden dan de schade die zij op grond van de wet verplicht is te vergoeden. E-bike to go is niet aansprakelijk voor schade van Huurder als gevolg van ondeugdelijk gebruik van de Bike en/of accu zoals bedoeld in artikel 7 lid 6 van deze voorwaarden.
 2. E-bike to go is slechts aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek aan de Bike, indien het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst al aanwezig was en E-bike to go dit wist of behoren te weten of indien het gebrek is ontstaan na het aangaan van de overeenkomst maar toch aan E-bike to go is toe te rekenen. E-bike to go is niet aansprakelijk voor schade die Huurder kan verhalen op zijn/haar schadeverzekeraar of hiervoor Huurder een andere uitkering heeft gekregen, tenzij E-bike to go het gebrek bij het sluiten van de overeenkomst kende of behoorde te kennen, dan wel de gebreken aan de Bike zijn ontstaan door opzet of grove schuld van E-bike to go.
 3. In alle gevallen waarin E-biketogo gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan het schadebedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het eigen risico.
 4. E-biketogo maakt bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van toeleveranciers, zoals bijvoorbeeld een hostingprovider. E-biketogo is niet aansprakelijk voor een tekortkoming onder de overeenkomst indien dit het gevolg is van enige tekortkoming aan de zijde van haar toeleveranciers.

14. Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op alle betrekkingen tussen E-biketogomet Huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen over de overeenkomst of over handelingen in samenhang met de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam

15. Wijziging

 1. E-bike to go heeft de bevoegdheid de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor het intreden van de aangepaste algemene voorwaarden zal E-bike to go Huurder informeren. Heeft de wijziging heeft tot gevolg dat aan Huurder een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, dan heeft Huurder die consument is de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking zal treden.