fbpx
e-bike-to-go

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Abonnement e-bike to go

1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

E-bike to go: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The E-bike Company B.V., de verhuurder van Bikes en Containers
Huurder: de natuurlijke persoon die Bikes voor privégebruik huurt van E-bike to go
Bike: de in de offerte gespecificeerde (bak)fietsen en/of elektrische (bak)fietsen, met toebehoren zoals bijvoorbeeld helm, fietstassen e.d.

De gedefinieerde termen worden zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt.


2 – Overeenkomst
 1. E-bike to go en huurder sluiten een overeenkomst, op basis van het ingevulde aanmeldformulier op www.ebiketogo.nl. De registratie bevat een omschrijving van de te verhuren Bike en de maandelijkse huursom . 
 2. De overeenkomst tussen E-bike to go en Huurder komt tot stand door het invullen van het aanmeldformulier en betaling van de eerste maand vooruit op de website www.ebiketogo.nl.
 3. Huurder is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens, zoals bekend bij E-bike to go, zoals bijvoorbeeld adres, e-mailadres of telefoonnummer. 

 

3 – Gebruik
 1. E-bike to go verbindt zich jegens Huurder om de Bike ter beschikking te stellen zoals in de overeenkomst omschreven voor de overeen gekomen duur.
 2. De Bike wordt afgeleverd op de locatie zoals gemeld in het aanmeldformulier of opgehaald bij een e-bike to go pick-up point. Onderverhuur, uitlening, ingebruikgeving, vervreemding of bezwaring is niet toegestaan. 
 3. De Bike wordt alleen gebruikt in overeenstemming met de aard en bestemming ervan. 
 4. Het is niet toegestaan eigenhandig modificaties op de e-bike aan te brengen, zoals bijvoorbeeld een bagagedrager of kinderzitje. 
 5. Het gebruik van de Bike vindt plaats door middel van een door E-bike to go ter beschikking gestelde E-bike to go app, tenzij het gaat om een sleutelversie. Huurder kan de E-bike to go app downloaden op zijn of haar smartphone. Voor het gebruik van deze app gelden gebruiksvoorwaarden. 
 6. Start en beëindiging van het gebruik van een Bike (met uitzondering van de sleutelversie) vindt plaats via de app, waarbij beëindiging van het gebruik alleen plaats kan vinden op de overeengekomen thuislocatie van E-bike to go. Op andere plaatsen kan de Huurder de Bike wel op slot zetten, maar daarmee wordt het gebruik niet beëindigd. Huurder zal de Bikes steeds tegen diefstal (laten) beveiligen door gebruik van de door E-bike to go verstrekte sloten.
 7. Bikes die snelheden van 45 km/u halen en/of in de categorie bromfiets vallen mogen alleen worden bestuurd door personen die in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Bovendien dient de bestuurder een goedgekeurde helm te dragen en te voldoen aan de toepasselijke verkeersregelgeving. 


4 – Vergoeding en facturatie
 1. Huurder is de overeengekomen maandelijkse huursom en bijkomende kosten verschuldigd aan E-bike to go. Alle genoemde bedragen zijn per maand inclusief btw.
 2. Bij registratie zal huurder eerste maand vooruit voldoen. Abonnement start daadwerkelijk op leverdatum. 
 3. Levering gebeurt alleen op het doorgegeven adres bij inschrijving. Indien huurder afspraken niet nakomt ivm een levering, zal e-bike to go €30 in rekening brengen. Tevens kan de e-bike daarna worden opgehaald op een pick-up point. 
 4. E-bike to go zal Huurder maandelijks een factuur sturen voor de huursom over de komende maand. De bijkomende kosten worden gelijktijdig gefactureerd. Het verschuldigde bedrag van de factuur zal middels automatische incasso worden geïncasseerd. 
 5. E-bike to go is gerechtigd de prijzen tussentijds te wijzigen, onder meer maar niet beperkt tot een wijziging op basis van de consumentenprijsindex. Indien een prijswijziging na het aangaan van de overeenkomst plaatsvindt, heeft Huurder het recht de overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien het voor E-bike to go niet mogelijk is het door Huurder verschuldigde bedrag middels automatische incasso te incasseren, zal E-bike to go binnen 14 dagen na de eerste automatische incasso nogmaals het verschuldigde bedrag proberen te incasseren door middel van automatische incasso. Slaagt ook de tweede incasso niet, dan schort E-bike to go haar verplichtingen jegens Huurder op en zal E-bike to go de Bike ophalen bij Huurder. Wordt het verschuldigde bedrag vervolgens niet binnen 28 dagen voldaan dan zal E-bike to go de overeenkomst ontbinden in overeenstemming met artikel 7 van deze algemene voorwaarden. 
 7. Door het niet tijdig voldoen van de maandelijkse huursom binnen de fatale termijn is Huurder gelijk in verzuim. Huurder zal dan de wettelijke rente verschuldigd zijn en is bovendien gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van het verschuldigde aan E-bike to go te voldoen.

5 – Service en onderhoud
 1. E-bike to go verzorgt het regulier onderhoud van de Bike naar eigen inzicht. 
 2. E-bike to go heeft de bevoegdheid Bikes te controleren op de staat waarin deze verkeren en kan modificaties aanbrengen. Huurder is gehouden medewerking te verlenen aan keuring, modificaties en controles.
 3. Huurder zal defecten of schade aan een Bike bij E-bike to go melden via de E-bike to go app of via service@ebiketogo.nl. E-bike to go zal de oorzaak van het defect of de schade beoordelen en onderhoud plegen. Indien er naar het oordeel van E-bike to go sprake is van een defect of schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik, dan geldt het bepaalde in artikel 10.2 en zijn de kosten van onderhoud, reparatie, vervanging of anderszins voor rekening van Huurder. Huurder heeft het recht om tegenbewijs te leveren om een andere oorzaak aan te tonen.
 4. In de E-bike to go app kan een melding worden gedaan bij pech of schade. Huurder kan ook een email sturen naar service@ebiketogo.nl. E-bike to go neemt binnen 48 uur contact op met Huurder om afspraak te maken om e-bike om te ruilen. Indien streeftijd niet gehaald wordt, kan huurder hier geen rechten aan ontlenen. 
 5. Omruilen gebeurt alleen op het doorgegeven adres bij inschrijving. Indien huurder afspraken niet nakomt ivm een omruiling, zal e-bike to go €30 in rekening brengen. 
 6. E-bike to go zal alleen e-bike omruilen, indien huurder aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan.


6 – Duur en opzegging
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij Huurder en E-bike to go schriftelijk anders overeenkomen. 
 2. E-bike to go en Huurder kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Na opzegging neemt e-bike to go contact op met huurder op het retour van de e-bike te bespreken. Na opzegging volgt er nog 1 volledig huurtermijn van € 79,-
 3. Indien e-bike to go de e-bike komt ophalen, zal er 30 EUR in rekening worden gebracht, dit dient direct bij de chauffeur te worden gepind. Retourneren bij een e-bike to go pick-up point is kosteloos. Indien e-bike niet binnen de opzegtermijn, na opzegging, geretourneerd wordt, wordt de overeenkomst hervat. De overeenkomst dient dan opnieuw worden beëindigd. 
 4. Indien huurder binnen 6 maanden na opzegging weer opnieuw een overeenkomst aan wil gaan, brengt e-bike to go 60 EUR startkosten in rekening. 


7 – Ontbinding 
 1. E-bike to go kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk ontbinden indien:
  1. Huurder in verzuim is onder de overeenkomst; of
  2. Huurder in staat van faillissement is verklaard of is toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen.
 2. Bedragen die E-bike to go voor ontbinding heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Reeds door E-bike to go ontvangen bedragen zullen geen voorwerp van ongedaan making zijn.
 
8 – Privacy
 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst, heeft E-bike to go informatie over het gebruik en/of onderhoud van Bikes nodig en worden persoonsgegevens van Huurder verwerkt. 


9 – Eigendom

De eigendom van Bikes berust bij E-bike to go. Bij het eindigen van de overeenkomst zal Huurder de Bikes aan E-bike to go overhandigen. Opschorting van deze verplichting tot afgifte is niet toegestaan. 10 – Schade, verlies of diefstal

Een defect, schade, verlies of diefstal dient binnen 24 uur door Huurder aan E-bike to go te worden gemeld.E-bike to go hanteert in alle onderstaande gevallen van verlies, diefstal of schade een eigen risico inclusief btw, volgens onderstaand tabel.

 • Sleutel € 25
 • Sleutelslot en insteekketting € 100
 • Wiel (velg) € 100
 • Lader € 100
 • Remmen en/of remkabels € 100
 • Shifter en/of shifterkabel € 100
 • Standaard, zadel, voorrek € 100
 • Smartlock € 150
 • Voorvork € 200
 • Controller € 250
 • E-bike € 500,- (mits sleutel en accu worden ingeleverd)
 • Accu € 250,- 
 1. Huurder draagt het risico van verlies of diefstal van de aan Huurder ter beschikking gestelde Bike. Alle kosten als gevolg van verlies of diefstal komen ten laste van Huurder, tenzij deze kosten worden gedekt door de verzekering van E-bike to go. Voor de sleutelversie geldt dat alleen aanspraak gemaakt kan worden op een eventuele verzekeringsdekking indien de door E-bike aan Huurder verstrekte sleutel worden overhandigd aan E-bike to go. Indien originele sleutel niet geretourneerd kan worden, zal volledige bedrag van e-bike 1500 EUR aan huurder worden doorbelast. 
 2. E-bike to go verzorgt de aangifte bij de politie in geval van schade, verlies of diefstal. Huurder zal alle daarvoor benodigde informatie op eerste verzoek aan E-bike to go verschaffen. Huurder zorgt voor een volledig ingevuld en door alle betrokkenen ondertekend schadeformulier, zoveel mogelijk met getuigenverklaringen en overige documenten over de gebeurtenis.
 3. Huurder wordt geblokkeerd en kan geen nieuwe Bike meer gebruiken ingeval bij de betreffende Huurder twee keer sprake is geweest van diefstal van een Bike.
 4. De schade, boetes, kosten van onderhoud, vervanging of reparatie en kosten voor vervangend vervoer en/of hulpverlening die het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van de Bike, zijn voor rekening van Huurder. Onder ondeugdelijk gebruik wordt verstaan: gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden en gebruik in strijd met het normaal gebruik van een Bike, bijvoorbeeld gebruik onder invloed van verdovende middelen zoals alcohol en/of drugs, gevallen van verkeersovertredingen, nalatigheid of gebrek aan normale zorg of onderhoud. Bij ondeugdelijk gebruik is E-bike to go ook gerechtigd maatregelen te treffen, waaronder onmiddellijke inname van de Bikes zonder verval van de betalingsverplichtingen van Huurder. Tevens komt huurder op blacklist en wordt gebruik van een e-bike uitgesloten. 
 5. Indien de Bike wordt ingeleverd bij E-bike to go en schade blijkt te hebben, dan wordt deze schade vermoed te zijn veroorzaakt door Huurder en zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van Huurder, tenzij Huurder aantoont dat de schade al bestond bij aanvang van de overeenkomst of anderszins voor rekening van E-bike to go behoort te komen.


11 – Aansprakelijkheid
 1. Het gebruik van de Bike is geheel op eigen risico. 
 2. De contractuele aansprakelijkheid van E-bike to go in verband met eventuele tekortkomingen is beperkt tot het nakomen van de in artikel 3.1 omschreven terbeschikkingstelling.
 3. E-bike to go is nimmer gehouden andere schade aan Huurder te vergoeden dan de schade die zij op grond van de wet verplicht is te vergoeden.
 4. In alle gevallen waarin E-bike to go gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan het schadebedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert, indien de schade gedekt is door de verzekering van E-bike to go.
 5. E-bike to go maakt bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van toeleveranciers, zoals bijvoorbeeld een hostingprovider. E-bike to go is niet aansprakelijk voor een tekortkoming onder de overeenkomst indien dit het gevolg is van enige tekortkoming aan de zijde van haar toeleveranciers.


12 – Rechtskeuze en bevoegde rechter
 1. Op alle betrekkingen tussen E-bike to go met Huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen over de overeenkomst of over handelingen in samenhang met de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. 
 
13 – Wijziging
 1. E-bike to go heeft de bevoegdheid de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor het intreden van de aangepaste algemene voorwaarden zal E-bike to go Huurder informeren. Heeft de wijziging heeft tot gevolg dat aan Huurder een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, dan heeft Huurder de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking zal treden.