Op dit moment zijn wij niet bereikbaar wegens een storing, wij beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk

ALGEMENE
VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden e-bike to go

Algemene voorwaarden e-bike to go

1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen

Bike: de in de offerte gespecificeerde (bak)fietsen en/of elektrische (bak)fiets, met toebehoren zoals bijvoorbeeld helm, fietstassen e.d.

E-bike to go: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The E-bike Company B.V., de verhuurder van Bikes en Containers

Huurder: de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die Bikes huurt van E-bike to go

Smart abonnement*: abonnement voor de huur van een Bike, waarbij Huurder aansprakelijk is voor schade aan de Bike conform Tabel 1 en E-bike to go een eigen risico hanteert van € 300 per Bike en € 350 per accu in geval van diefstal.

SmartPlus abonnement: abonnement voor de huur van een  Bike, waarbij Huurder niet aansprakelijk is voor schade aan de Bike conform Tabel 1 en E-bike to go een eigen risico hanteert van € 300 per Bike en € 350 per accu in geval van diefstal.

*Voorheen consument en professional abonnement.

De gedefinieerde termen worden zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt.

2. Aanmelding en overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten verricht door E-bike to go. Acceptatie en verstrekking van de algemene voorwaarden door en aan Huurder geschiedt tijdens het invullen van het online aanmeldformulier door Huurder op de website van E-bike to go.
 2. E-bike to go en Huurder sluiten een overeenkomst, op basis van het ingevulde aanmeldformulier op www.ebiketogo.nl. De aanmelding bevat een omschrijving van de te verhuren Bike, de maandelijkse huursom (en eventuele bijkomende kosten) en de wijze van betaling.
 3. De overeenkomst tussen E-bike to go en Huurder komt tot stand door het invullen van het aanmeldformulier en betaling van de eerste maand vooruit op de website www.ebiketogo.nl, dan wel wanneer E-bike to go op verzoek van Huurder met de uitvoering van de overeenkomst is gestart. Huurder die consument is heeft 14 dagen bedenktijd, tenzij de overeenkomst tijdens de bedenktijd is uitgevoerd. Is de huur tijdens de bedenktijd met instemming van Huurder gedeeltelijk uitgevoerd, dan dient Huurder de dienst naar rato te betalen bij ontbinding tijdens de bedenktijd.
 4. Huurder is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens, zoals bekend bij E-bike to go, zoals bijvoorbeeld adres, e-mailadres of telefoonnummer.
 5. Indien E-bike to go in een voorkomend geval een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet strikt mocht hanteren, dan houdt dat geen afstandverklaring van deze algemene voorwaarden in.

3. Soort Abonnement

 1. Huurder zal bij het aangaan van de overeenkomst kiezen voor een Smart of SmartPlus abonnement.

4. Vergoeding, wijziging en betaling

 1. Huurder is de vooraf overeengekomen maandelijkse huursom en bijkomende kosten bij vooruitbetaling verschuldigd aan E-bike to go. Alle genoemde maandbedragen zijn inclusief btw. Bij registratie zal Huurder de eerste maand vooruitbetalen.
 2. E-bike to go is gerechtigd de huurprijs te wijzigen. In dat geval kan de overeenkomst niet door Huurder worden beëindigd, tenzij de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en Huurder consument is. Prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, zoals de verhoging van btw, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
 3. Alleen overeengekomen kosten kunnen aan Huurder in rekening worden gebracht, behoudens het geval dat Huurder schadevergoeding aan Verhuurder is verschuldigd.
 4. E-bike to go zal Huurder maandelijks een factuur sturen voor de huursom en bijkomende kosten over de komende maand. De kalenderdag waarop de overeenkomst ingevolge artikel 2 lid 3 tot stand is gekomen, bepaalt de vervaldata van de facturen. Bijvoorbeeld, indien een abonnement start op de 23e, dan wordt er maandelijks door E-Bike to go gefactureerd en geïncasseerd op de 23e van iedere maand.
 5. Het verschuldigde bedrag van de factuur zal middels automatische incasso worden geïncasseerd. Indien het voor E-bike to go niet mogelijk is het door Huurder verschuldigde bedrag middels automatische incasso te innen op de volgens lid 4 vastgestelde kalenderdag, dan is Huurder van rechtswege in verzuim. E-bike to go zal dan binnen 14 dagen nogmaals het verschuldigde bedrag proberen te innen door middel van automatische incasso. Slaagt ook de tweede incassopoging niet, dan schort E-bike to go haar verplichtingen jegens Huurder op en zal E-bike to go de Bike ophalen bij Huurder. Hiervoor zal door E-bike to go € 30 aan kosten in rekening worden gebracht. E-bike to go is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 6. Alvorens de overeenkomst te ontbinden zal E-bike to go Huurder eenmalig een kosteloze aanmaning sturen met een laatste betalingstermijn van 14 dagen. Als hierna nog steeds niet door Huurder is betaald, maakt E-bike to go tevens aanspraak op de wettelijke rente en buitengerechtelijk kosten.

5. Aflevering

 1. E-bike to go verbindt zich jegens Huurder om de Bike ter beschikking te stellen zoals in de overeenkomst omschreven.
 2. De Bike wordt afgeleverd op de locatie zoals gemeld in het aanmeldformulier of opgehaald bij een E-bike to go pick-up point. Voor het afleveren van de Bike brengt E-bike to go € 30 aan kosten in rekening, zo ook bij het ophalen van de Bike bij einde overeenkomst. Het ophalen en afleveren van de Bike door Huurder bij een E-bike to go pick-up point is gratis. De afleveringsdatum van de Bike geldt als aanvangsdatum van de overeenkomst.

6. Verplichtingen Huurder

 1. Huurder mag de Bike alleen gebruiken in overeenstemming met de aard en bestemming ervan. Huurder moet netjes met de Bike en toehoren (waaronder de sleutels) omgaan. Het is verboden om de Bike te gebruiken op een terrein waarvoor de Bike niet geschikt is. Het opladen van de accu dient correct en op een veilige plaats te geschieden ter voorkoming van oververhitting en/of brandgevaar.
 2. Huurder mag de Bike niet door- of onderverhuren, uitlenen, in gebruik geven, vervreemden of bezwaren.
 3. Huurder moet de Bike inleveren in dezelfde staat als hij/zij de Bike heeft ontvangen. Het is Huurder niet toegestaan eigenhandig modificaties op de Bike aan te brengen, zoals bijvoorbeeld een bagagedrager of kinderzitje.
 4. Indien er een defect is aan de Bike, mag Huurder er niet mee doorfietsen als dit het erger maakt. Huurder is dan gehouden de instructies in artikel 7 op te volgen.
 5. Het gebruik van de Bike vindt plaats door middel van een door E-bike to go ter beschikking gestelde E-bike to go app, tenzij het gaat om een sleutelversie. Huurder kan de E-bike to go app downloaden op zijn of haar smartphone. Voor het gebruik van deze app gelden gebruiksvoorwaarden.
 6. Start en beëindiging van het gebruik van een Bike (met uitzondering van de sleutelversie) vindt plaats via de app, waarbij beëindiging van het gebruik alleen plaats kan vinden op de overeengekomen thuislocatie van E-bike to go. Op andere plaatsen kan de Huurder de Bike wel op slot zetten, maar daarmee wordt het gebruik niet beëindigd.
 7. Huurder zal de Bikes steeds tegen diefstal (laten) beveiligen door correct en deugdelijk gebruik van de door E-bike to go verstrekte sloten.

7. Service, onderhoud en instructies Huurder

 1. E-bike to go verzorgt het regulier onderhoud van de Bike naar eigen inzicht.
 2. E-bike to go heeft de bevoegdheid Bikes te controleren op de staat waarin deze verkeren en kan modificaties aanbrengen. Huurder is gehouden medewerking te verlenen aan keuring, modificaties en controles.
 3. In geval van beschadiging of vermissing van de Bike, dient Huurder E-bike to go hier binnen 24 uur over de informeren en alle redelijke instructies van E-bike to go op te volgen, waaronder doch niet beperkt tot het verlenen van medewerking aan het doen van aangifte (door E-bike to go), het inleveren van een ingevuld en door alle betrokkenen ondertekend schadeformulier indien de schade is veroorzaakt door een derde en het verstrekken van alle inlichtingen aan E-bike to go en diens verzekeraar.
 4. Huurder mag de Bike niet door een derde laten repareren, anders dan met toestemming van E-bike to go.
 5. E-bike to go zal de oorzaak van het defect of de schade beoordelen en de Bike repareren, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Indien de Bike niet direct kan worden gerepareerd, neemt E-bike to go binnen 48 uur contact op om een omruiling van de Bike in te plannen. Aan deze termijn kan huurder geen rechten ontlenen. Omruiling vindt slechts plaats op het door Huurder op het aanmeldformulier opgegeven adres. Omruiling is kosteloos in geval van een all-in prijs of bij omruiling op een pick-up point. In alle overige gevallen brengt E-bike to go € 30 voorrijkosten in rekening.
 6. Regulier onderhoud aan de Bike is voor rekening van E-bike to go. Indien er naar het oordeel van E-bike to go echter sprake is van een defect of schade als gevolg van het gebruik door of namens Huurder, dan zijn de kosten van onderhoud, reparatie, vervanging of anderszins voor rekening van Huurder. Deze kosten zullen dan door E-bike to go overeenkomstig de in het navolgende artikel opgenomen tabel bij Huurder in rekening worden gebracht.
 7. In geval van ondeugdelijk gebruik van de Bike door Huurder, is E-bike to go gerechtigd maatregelen te treffen, waaronder de onmiddellijke inname de van de Bikes zonder verval van de betalingsverplichtingen van Huurder. Onder ondeugdelijk gebruik wordt in elk geval verstaan: gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden en gebruik in strijd met het normaal gebruik van een Bike, bijvoorbeeld gebruik onder invloed van verdovende middelen zoals alcohol en/of drugs, gevallen van verkeersovertredingen, nalatigheid of gebrek aan normale zorg.
 8. E-bike to go zal alleen de Bike omruilen of repareren, indien Huurder op dat moment aan alle financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

8. Schade, diefstal, aansprakelijkheid en abonnementsvorm

 1. Het gebruik van de Bike is geheel op eigen risico.
 2. E-bike to go inspecteert de Bike bij inlevering op eventuele schade (waaronder diefstal of vermissing van de Bike en/of onderdelen). Indien de Bike schade blijkt te hebben, dan wordt deze schade vermoed te zijn veroorzaakt door Huurder. Uitsluitend in geval van een Smart abonnement (en niet in geval van een SmartPlus abonnement) zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van Huurder, tenzij Huurder aantoont dat de schade al bestond bij aanvang van de overeenkomst of anderszins voor rekening van E-bike to go behoort te komen. E-bike hanteert daarbij onderstaande tabel (bedragen zijn inclusief BTW):

Tabel 1

Accudiefstal

€ 350

Accuschade

€ 250

Accuhouder

€ 30

Controller

€ 200

Controller behuizing

€ 50

Crank

€ 150

Oplader

€ 85

Remmen

€ 40

Sleutel of Slot

€ 50

Smartlock

€ 125

Spatbord

€ 95

Standaard

€ 55

Total Loss

€ 550

Voorlicht

€ 50

Voorrek

€ 95

Voorvork

€ 300

Wiel (velg)

€ 100

Zadel

€ 65

 1. Bij een Smart abonnement en Smart Plus abonnement hanteert E-bike to go in geval van diefstal een eigen risico van € 300 per Bike en € 350 per accu. 
 2. Het bepaalde in lid 3 geldt voor de sleutelversie ongeacht de abonnementsvorm slechts indien de originele sleutel door Huurder wordt overhandigd aan E-bike to go. Indien originele sleutel niet aan E-bike to go geretourneerd kan worden, zal het volledige bedrag van de Bike inclusief accu van € 2.200 aan Huurder in rekening worden gebracht (vermeerderd met € 350 in geval van een tweede accu). Aldus hanteert E-bike to go in geval van schade of diefstal de navolgende tabel:

Tabel 2

Smart

Smart Plus

schade volgens Tabel 1

 100% schade gedekt

70% dekking bij diefstal*

70% dekking bij diefstal*

*) in geval van een sleutelversie: bij inlevering van de originele sleutel

 1. Huurder wordt geblokkeerd en kan geen nieuwe Bike meer gebruiken ingeval bij de betreffende Huurder twee keer sprake is geweest van diefstal.
 2. Indien de Bike wordt teruggevonden na een diefstalmelding, zal in plaats van het eigen risico € 50 verwerkings- en administratiekosten bij Huurder in rekening worden gebracht.
 3. Indien een Bike opgehaald dient te worden bij het Fietsdepot, brengt E-Bike to go hiervoor een bedrag van € 50 aan kosten bij Huurder in rekening.

9. Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij Huurder en E-bike to go schriftelijk anders zijn overeenkomen.
 2. E-bike to go en Huurder kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging door Huurder kan uitsluitend online via het daartoe bestemde formulier op de website van E-bike to go.
 3. E-bike to go kan de overeenkomst daarnaast met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst opzeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle haar toekomende rechten, indien:
 4. Huurder in verzuim is onder de overeenkomst;
 5. Huurder in staat van faillissement is verklaard of is toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen;
 6. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van E-bike to go kan worden gevergd.
 7. Gedurende de in lid 2 genoemde opzegtermijn is Huurder de overeengekomen maandvergoeding verschuldigd. Binnen de opzegtermijn neemt E-bike to go contact op met Huurder om het retourneren van de Bike te bespreken. Inlevering van de Bike dient uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn te geschieden. Huurder zal alle medewerking aan E-bike to go verlenen om de Bike terug te geven.
 8. Bedragen die E-bike to go voor opzegging heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van opzegging direct opeisbaar.
 9. De Bike kan door Huurder kosteloos worden ingeleverd bij een E-bike to go pick-up point. Voor het ophalen van de Bike brengt E-bike to go
  € 30 in rekening, welk bedrag direct bij de chauffeur dient te worden gepind.
 10. Indien de Bike niet uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn door Huurder is geretourneerd, zal:
 11. de opzegging worden geacht geen effect te hebben, indien Huurder de betalingen conform de overeenkomst na deze datum continueert. De overeenkomst duurt dan onverminderd voort;
 12. de opzegging in stand blijven, indien Huurder na deze datum geen betalingen conform de overeenkomst meer voldoet en Huurder geen gehoor geeft aan de sommatie van E-bike to go om de Bike binnen 14 dagen in te leveren, gedurende welke termijn Huurder de volledige huursom voor één maand verschuldigd is. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn is E-bike to go gerechtigd de volledige kosten van de Bike overeenkomstig artikel 8 lid 3 van deze voorwaarden bij Huurder in rekening te brengen. Artikel 8 lid 4 is dan tevens van toepassing.

10. Ontbinding

 1. Artikel 9 laat ontbinding door E-bike to go op grond van de wet onverlet.
 2. In geval van ontbinding zal Huurder de Bike uiterlijk binnen twee dagen na de ontbindingsdatum retourneren overeenkomstig artikel 9 lid 6. Indien de Bike niet binnen die termijn door Huurder is ingeleverd, is het bepaalde in artikel 9 lid 7 sub a en b van overeenkomstige toepassing, waarbij onder ‘deze datum’ dan de ontbindingsdatum wordt bedoeld.
 3. Bedragen die E-bike to go voor ontbinding heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Reeds door E-bike to go ontvangen bedragen zullen geen voorwerp van ongedaan making zijn. E-bike to go is niet aansprakelijk voor schade van Huurder als gevolg van ontbinding op grond van dit artikel.

11. Privacy

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het informeren van Huurder over het gebruik of onderhoud van Bikes worden persoonsgegevens van Huurder verwerkt, waaronder een kopie van het ID bewijs van Huurder overeenkomstig de privacywetgeving. E-bike to go controleert de kredietwaardigheid van Huurder op basis van de aanmelding.

12. Eigendom

 1. De eigendom van Bikes berust bij E-bike to go. Bij het eindigen van de overeenkomst zal Huurder de Bikes aan E-bike to go overhandigen. Opschorting van deze verplichting tot afgifte niet toegestaan.

13. Aansprakelijkheid

 1. E-bike to go is nimmer gehouden andere schade aan Huurder te vergoeden dan de schade die zij op grond van de wet verplicht is te vergoeden. E-bike to go is niet aansprakelijk voor schade van Huurder als gevolg van ondeugdelijk gebruik van de Bike en/of accu zoals bedoeld in artikel 7 lid 7 van deze voorwaarden.
 2. E-bike to go is slechts aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek aan de Bike, indien het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst al aanwezig was en E-bike to go dit wist of behoren te weten of indien het gebrek is ontstaan na het aangaan van de overeenkomst maar toch aan E-bike to go is toe te rekenen. E-bike to go is niet aansprakelijk voor schade die Huurder kan verhalen op zijn/haar schadeverzekeraar of hiervoor Huurder een andere uitkering heeft gekregen, tenzij E-bike to go het gebrek bij het sluiten van de overeenkomst kende of behoorde te kennen, dan wel de gebreken aan de Bike zijn ontstaan door opzet of grove schuld van E-bike to go.
 3. In alle gevallen waarin E-bike to go gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan het schadebedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het eigen risico, althans het door Huurder betaalde factuurbedrag onder de overeenkomst.
 4. E-bike to go maakt bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van toeleveranciers, zoals bijvoorbeeld een hostingprovider. E-bike to go is niet aansprakelijk voor een tekortkoming onder de overeenkomst indien dit het gevolg is van enige tekortkoming aan de zijde van haar toeleveranciers.

14. Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op alle betrekkingen tussen E-bike to go met Huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen over de overeenkomst of over handelingen in samenhang met de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

15. Wijziging

 1. E-bike to go heeft de bevoegdheid de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor het intreden van de aangepaste algemene voorwaarden zal E-bike to go Huurder informeren. Heeft de wijziging heeft tot gevolg dat aan Huurder een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, dan heeft Huurder die consument is de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking zal treden.

Algemene voorwaarden e-bike to go Business

1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen
  Bike: de in de offerte gespecificeerde (bak)fietsen en/of elektrische (bak)fietsen, met toebehoren zoals bijvoorbeeld helm, fietstassen e.d.
  E-bike to go: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The E-bike Company B.V., de verhuurder van Bikes en Containers
  Huurder: de rechtspersoon die Bikes en/of een Container huurt van E-bike to go
  Container: de in de offerte gespecificeerde container voor het stallen van de Bikes, met toebehoren
  Gebruiker: een eigen of ingehuurde medewerker van Huurderdie van de (onder de overeenkomst gehuurde) Bike gebruik zal maken
  Fietsplan: de mogelijkheid voor Huurder alswerkgever om haar werknemer(s) op basis van leasing als Gebruiker een Bike aan te bieden, zoals gespecificeerd in de offerte.

  De gedefinieerde termen worden zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt. Alle bedragen zijn exclusief Btw

2. Offerte en overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten verricht door E-bike to go. Eventuele door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en worden door E-bike to go verworpen.
 2. Acceptatie en verstrekking van de algemene voorwaarden door en aan Huurder geschiedt tijdens het invullen van het online aanmeldformulier door Huurder op de website van E-bike to go.
 3. E-bike to go verstrekt een offerte aan Huurder. De offerte bevat een omschrijving van de te verhuren Bike(s) en/of Container(s), de maandelijkse huursom en bijkomende kosten. E-bike to go kan ook aanvullende diensten, waaronder het Fietsplan, aanbieden.
 4. De overeenkomst tussen E-bike to go en Huurder komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Huurder, dan wel wanneer E-bike to go op verzoek van Huurder met de uitvoering van de overeenkomst is gestart.
 5. Huurder is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens, zoals bekend bij E-bike to go, zoals bijvoorbeeld adres, e-mailadres of telefoonnummer.
 6. Indien E-bike to go in een voorkomend geval een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet strikt mocht hanteren, dan houdt dat geen afstandverklaring van deze algemene voorwaarden in.

3. Vergoeding, wijziging en betaling

 1. Huurder is de vooraf overeengekomen maandelijkse huursom en bijkomende kosten verschuldigd aan E-biketogo. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 2. E-bike to go is gerechtigd de huurprijs te wijzigen, zonder dat dit Huurder recht geeft op beëindiging van de overeenkomst. Prijswijzingen treden in werking één maand na de bekendmaking daarvan door E-bike to go aan Huurder. Prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, zoals de verhoging van btw, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd.
 3. E-biketogo zal Huurder maandelijks een factuur sturen voor de huursom en bijkomende kosten over de afgelopen maand. De kalenderdag waarop de overeenkomst ingevolge artikel 2 lid 4 tot stand is gekomen, bepaalt de vervaldata van de facturen.
 4. Indien Huurder een Fietsplan voor haar werknemers heeft wordt dit apart op de maandfactuur vermeld.
 5. Huurder kan ervoor kiezen om de huursom over een huurperiode van minimaal 12 maanden ineens te voldoen. In dat geval ontvangt Huurder een korting op de totale huursom.
 6. Huurder zal facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan E-biketogo voldoen.
 7. Indien E-biketogo geen volledige betaling van Huurder heeft ontvangen binnen de betalingstermijn, dan is Huurder gelijk in verzuim. Huurder zal dan de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn en is bovendien gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van het verschuldigde aan E-bike to go te voldoen.

4. Aflevering

 1. E-bike to go verbindt zich jegens Huurder om de Bike(s) en/of Container(s) ter beschikking te stellen zoals in de overeenkomst omschreven.
 2. De Bike(s) en/of Container(s) word/worden afgeleverd op de vaste locatie zoals gemeld in het aanmeldformulier of opgehaald bij een E-bike to go pick-up point. Voor het afleveren brengt E-bike to go € 50 per Bike en/of Container aan kosten in rekening, zo ook bij het ophalen van de Bike(s) en/of Container(s) bij einde overeenkomst. De afleveringsdatum van de (eerste) Bike(s) en/of Container(s) geldt als aanvangsdatum van de overeenkomst.

5. Verplichtingen Huurder en Gebruiker

 1. Het staat Huurder vrij een onder de overeenkomst gehuurde Bike(s) aan Gebruiker(s) in gebruik te geven, al dan niet op basis van een Fietsplan. Huurder is verplicht de in dit artikel genoemde verplichtingen op gelijke wijze aan Gebruiker(s) op te leggen en op de naleving daarvoor door Gebruiker(s) toe te zien. Huurder blijft jegens E-bike to go verantwoordelijk voor de verplichtingen volgend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 2. Met uitzondering van het bepaalde in lid 1 mogen de Bike(s) en/of Container(s) niet worden door- of onderverhuurd, uitgeleend, in gebruik worden gegeven, vervreemd of bezwaard.
 3. De Bike(s) mag/mogen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de aard en bestemming daarvan. Er dient netjes met de Bike(s) en toebehoren (waaronder de sleutels) worden omgegaan. Het is verboden om de Bike(s) te gebruiken op een terrein waarvoor de Bike(s) niet geschikt is/zijn. Het opladen van de accu dient correct en op een veilige plaats te geschieden ter voorkoming van oververhitting en/of brandgevaar.
 4. Huurder moet de Bike(s) en/of Container(s) inleveren in dezelfde staat als zijde Bike(s) en/of Container(s) heeft ontvangen. Het is niet toegestaan eigenhandig modificaties op de Bike(s) aan te (laten) brengen, zoals bijvoorbeeld een bagagedrager of kinderzitje. Het verplaatsen van een Container naar een andere locatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E-bike to go is niet toegestaan.
 5. Indien er een defect is aan een Bike, mag er niet met de Bike worden doorgefietst als dit het defect erger maakt. Huurder en Gebruiker zijn dan gehouden de instructies in artikel 6 op te volgen.
 6. Het gebruik van een Bike vindt plaats door middel van een door E-bike to go ter beschikking gestelde E-biketogo app, tenzij het gaat om een sleutelversie. Huurderalthans Gebruiker kan de E-biketogo app downloaden op zijn of haar smartphone. Voor het gebruik van deze app gelden gebruiksvoorwaarden.
 7. Start en beëindiging van het gebruik van een Bike (met uitzondering van de sleutelversie) vindt plaats via de app, waarbij beëindiging van het gebruik alleen plaats kan vinden op de overeengekomen thuislocatie van E-bike to go. Op andere plaatsen kan de Huurderalthans Gebruiker een Bike wel op slot zetten, maar daarmee wordt het gebruik niet beëindigd.
 8. Iedere Bike dient steeds tegen diefstal te worden beveiligd door correct en deugdelijk gebruik van de door E-bike to go verstrekte sloten.

6 .Service, onderhoud en instructies Huurder en Gebruiker

 1. E-biketogo verzorgt het regulier onderhoud van de Bike(s) naar eigen inzicht.
 2. E-biketogo heeft de bevoegdheid Bike(s) te controleren op de staat waarin deze verkeren en kan modificaties aanbrengen. Huurder en Gebruiker zijn gehouden medewerking te verlenen aan keuring, modificaties en controles.
 3. In geval van beschadiging of vermissing van een Bike, dient Huurder E-bike to go hier binnen 24 uur over de informeren en alle redelijke instructies van E-bike to go op te volgen, waaronder doch niet beperkt tot het verlenen van medewerking aan het doen van aangifte (door E-bike to go), het inleveren van een ingevuld en door alle betrokkenen ondertekend schadeformulier indien de schade is veroorzaakt door een derde en het verstrekken van alle inlichtingen aan E-bike to go en diens verzekeraar.
 4. Huurder mag een Bike niet door een derde laten repareren, anders dan met toestemming van E-bike to go.
 5. E-bike to go zal de oorzaak van het defect of de schade beoordelen en de Bike repareren, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Indien de Bike niet direct kan worden gerepareerd, neemt E-bike to go binnen 48 uur contact op met een omruiling van de Bike in de plannen. Aan deze termijn kan Huurder geen rechten ontlenen. Omruiling vindt slechts plaats op het door Huurder op het aanmeldformulier opgegeven adres. Omruiling is kosteloos in geval van een all-in prijs of bij omruiling op een pick-up point. In alle overige gevallen brengt E-bike to go € 50 voorrijkosten (per Bike) in rekening.
 6. Reparaties aan de Bike zijn voor rekening van E-bike to go. Indien er naar het oordeel van E-bike to go echter sprake is van een defect of schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik door of namens Huurder, dan zijn de kosten van onderhoud, reparatie, vervanging of anderszins voor rekening van Huurder. Onder ondeugdelijk gebruik wordt in elk geval verstaan: gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden en gebruik in strijd met het normaal gebruik van een Bike, bijvoorbeeld gebruik onder invloed van verdovende middelen zoals alcohol en/of drugs, gevallen van verkeersovertredingen, nalatigheid of gebrek aan normale zorg. Bij ondeugdelijk gebruik is E-bike to go ook gerechtigd maatregelen te treffen, waaronder onmiddellijke inname van de Bike(s) en/of Container(s) zonder verval van de betalingsverplichtingen van Huurder.
 7. E-bike to go zal alleen de Bike omruilen of repareren, indien Huurder op dat moment aan alle financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

7. Schade, vermissing, diefstal en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van een Bike is geheel op eigen risico.
 2. E-bike to go inspecteert iedere Bike bij inlevering op eventuele schade (waaronder diefstal of vermissing van de Bike en/of onderdelen). Indien een Bike schade blijkt te hebben, dan wordt deze schade vermoed te zijn veroorzaakt door of namens Huurder (waaronder wordt begrepen, door Gebruiker) en zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van Huurder. E-bike hanteert daarbij onderstaande tabel (bedragen zijn exclusief BTW):

  Accudiefstal

  € 350

  Accuschade

  € 250

  Accuhouder

  € 30

  Controller

  € 200

  Controller behuizing

  € 50

  Crank

  € 150

  Oplader

  € 85

  Remmen

  € 40

  Sleutel of Slot

  € 50

  Smartlock

  € 125

  Spatbord

  € 95

  Standaard

  € 55

  Total Loss

  € 550

  Voorlicht

  € 50

  Voorrek

  € 95

  Voorvork

  € 300

  Wiel (velg)

  € 100

  Zadel

  € 65

  Wanneer de schade, vermissing of diefstal is veroorzaakt door enige handelen van Huurder (dan wel een persoon die Huurder gebruik heeft laten maken van de Bike, waaronder Gebruiker) in strijd met artikel 5 of 6, dan moet Huurder de schade van E-bike to go in afwijking op lid 2 volledig vergoeden, voor zover deze hoger is dan de in de tabel genoemde bedragen.

 1. In geval van diefstal hanteert E-bike to go een eigen risico van € 210 per Bike en € 210 per accu. Voor de sleutelversie geldt dat alleen aanspraak gemaakt kan worden op een eventuele verzekeringsdekking indien de originele sleutel wordt overhandigd aan E-bike to go. Indien originele sleutel niet aan E-bike to go geretourneerd kan worden, zal volledige bedrag van de Bike inclusief accu van €1.800 aan Huurder in rekening worden gebracht.
 2. Huurder wordt geblokkeerd en kan geen nieuwe Bike(s) meer gebruiken ingeval bij de betreffende Huurder twee keer sprake is geweest van diefstal.
 3. Indien Bike wordt teruggevonden na een diefstal melding, zal in plaats van het eigen risico € 50 verwerkings- en administratiekosten bij Huurder in rekening worden gebracht.
 4. Indien een Bike opgehaald dient te worden bij het Fietsdepot worden de kosten hiervan van € 50 doorbelast aan Huurder.

8. Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde vastgelegde periode.Gedurende deze periode is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
 2. Na ommekomst van de periode genoemd in lid 1 wordt de overeenkomst telkens automatisch verlengd met drie maanden en geldt voor Huurder en E-bike togo een opzegtermijn van een maand.
 3. Gedurende de in lid 2 genoemde opzegtermijn is Huurder de overeengekomen maandvergoeding verschuldigd. Binnen de opzegtermijn neemt E-bike to go contact op met Huurder om het retourneren van de Bike(s) en/of Container(s) te bespreken.
 4. E-biketogo kan de overeenkomst daarnaast met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst opzeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle haar toekomende rechten, indien:
  a. Huurder in verzuim is onder de overeenkomst; of
  b. huurder in staat van faillissement is verklaard of aan Huurder (aldan niet voorlopig) surseance van betaling is verleend.
  c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van E-bike to go kan worden gevergd.
 5. Eindigt de overeenkomst op basis van lid 4voordat de periode in lid 1 dan wel 2 is verstreken, dan heeft E-biketogo recht op vergoeding van de resterende huurtermijnen over die periode.
 6. Bedragen die E-bike togo voor opzegging heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van opzegging direct opeisbaar.
 1.  

9. Ontbinding

 1. Artikel 8 laat ontbinding door E-bike to go op grond van de wet onverlet.
 2. In geval van ontbinding zal Huurder alle medewerking aan E-bike to go verlenen om de Bike(s) en/of Container(s) terug te geven.
 3. Bedragen die E-bike togo voor ontbinding heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Reeds door E-biketogo ontvangen bedragen zullen geen voorwerp van ongedaan making zijn. E-bike to go is niet aansprakelijk voor schade van Huurder als gevolg van ontbinding op grond van dit artikel.

10. Privacy

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het informeren van Gebruikers en/of Huurder over het gebruik of onderhoud van Bikes en/of Containers worden persoonsgegevens van Gebruikers en/of Huurders verwerkt, overeenkomstig de privacywetgeving.

11. Eigendom

 1. De eigendom van Bikes enContainers berust bij E-biketogo. Bij het eindigen van de overeenkomst zal Huurder de Bikes en Container aan E-biketogo overhandigen. Opschorting van deze verplichting tot afgifte is niet toegestaan.

 

12. Aansprakelijkheid

 1. E-bike to go is nimmer gehouden andere schade aan Huurder te vergoeden dan de schade die zij op grond van de wet verplicht is te vergoeden. E-bike to go is niet aansprakelijk voor schade van Huurder als gevolg van ondeugdelijk gebruik van de Bike en/of accu zoals bedoeld in artikel 6 lid 6 van deze voorwaarden.
 2. E-bike to go is slechts aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek aan de Bike, indien het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst al aanwezig was en E-bike to go dit wist of behoren te weten of indien het gebrek is ontstaan na het aangaan van de overeenkomst maar toch aan E-bike to go is toe te rekenen. E-bike to go is niet aansprakelijk voor schade die Huurder kan verhalen op zijn/haar schadeverzekeraar of hiervoor Huurder een andere uitkering heeft gekregen, tenzij E-bike to go het gebrek bij het sluiten van de overeenkomst kende of behoorde te kennen, dan wel de gebreken aan de Bike zijn ontstaan door opzet of grove schuld van E-bike to go.
 3. In alle gevallen waarin E-bike to go gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan het schadebedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het eigen risico, althans het door Huurder betaalde factuurbedrag onder de overeenkomst.
 4. E-bike to go maakt bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van toeleveranciers, zoals bijvoorbeeld een hostingprovider. E-bike to go is niet aansprakelijk voor een tekortkoming onder de overeenkomst indien dit het gevolg is van enige tekortkoming aan de zijde van haar toeleveranciers.

13. Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op alle betrekkingen tussen E-biketogo met Huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen over de overeenkomst of over handelingen in samenhang met de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

14. Wijziging

 1. E-bike to go heeft de bevoegdheid de algemene voorwaarden te wijzigen. De aangepaste algemene voorwaarden worden voordat deze in werking treden aan Huurder toegezonden.

Algemene voorwaarden e-bike to go Verhuur

1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  E-bike to go: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The E-bike Company B.V., de verhuurder van Bikes en Containers
  Huurder: de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit van E-bike togo
  Bike: de in de offerte gespecificeerde(bak)fietsen en/of elektrische (bak)fietsen, met toebehoren zoals bijvoorbeeld helm, fietstassen e.d.

  De gedefinieerde termen worden zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt.

2. Offerte en overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomst en diensten verricht door E-bike to go. Acceptatie en verstrekking van de algemene voorwaarden door en aan Huurder geschiedt via Lightspeed (het online kassasysteem van E-bike to go), per e-mail dan wel aan de balie.
 2. E-bike togo verstrekt een offerte aan Huurder. De offerte bevat een omschrijving van de te verhuren Bike(s), de huurtermijn, de huursom, de wijze van betaling, de verzekeringskosten en eventuele bijkomende kosten, de hoogte van het eigen risico (en of deze kan worden afgekocht) en de waarborgsom of andere manier van het stellen van zekerheid.
 3. Een offerte mag worden herroepen als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid van de Bike.
 4. De overeenkomst tussen E-biketogo en Huurder komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Huurder.
 5. De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt dag en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt. De minimale huurtermijn bedraagt 24 uur.
 6. Indien de huurovereenkomst niet aan de balie, maar elektronisch tot stand is gekomen, heeft Huurder die natuurlijke persoon is, 14 dagen bedenktijd, tenzij de overeenkomst tijdens de bedenktijd is uitgevoerd. Is de huur tijdens de bedenktijd met instemming van de consument gedeeltelijk uitgevoerd, dan dient Huurder de dienst naar rato te betalen bij ontbinding tijdens de bedenktijd.
 7. Indien E-bike to go in een voorkomend geval een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet strikt mocht hanteren, dan houdt dat geen afstandverklaring van deze algemene voorwaarden in.

3. Vergoeding en wijziging

 1. De huursom en bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.
 2. E-bike to go is gerechtigd de huurprijs te wijzigen. In dat geval kan de overeenkomst niet door Huurder worden beëindigd, tenzij de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijswijzingen die voortvloeien uit de wet, zoals de verhoging van btw, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
 3. Alleen overeengekomen kosten kunnen aan Huurder in rekening worden gebracht, behoudens het geval dat Huurder schadevergoeding aan Verhuurder is verschuldigd.

4. Huurperiode en overschrijding

 1. Huurder moet de Bike uiterlijk op de dag en tijd waarop de overeenkomst eindigt tijdens openingstijden inleveren bij het op de huurovereenkomst genoemde adres. Slechts met instemming van E-bike to go mag Huurder de Bike inleveren op een andere locatie.
 2. Huurder dient contact op te nemen met E-bike to go, indien hij/zij de huurperiode voor het einde van de overeenkomst wenst te verlengen. Indien E-bike to go met een verlenging van de huurperiode instemt, dan spreken partijen een nieuw inlevermoment af en wordt voor de verlenging per 24 uur een aanvullende huursom in rekening gebracht. Deze aanvullende huursom dient Huurder bij het inleveren van de Bike direct te voldoen.
 3. Indien Huurder de Bike niet op het overeengekomen tijdstip inlevert volgens lid 1 of 2, dan kan E-bike to go de Bike onmiddellijk terugnemen. Tot het moment waarop Huurder de Bike inlevert, is Huurder per 24 uur een aanvullende huursom verschuldigd, naast een bedrag gelijk aan 20% van de daghuurprijs voor elk uur dat de Bike te laat wordt ingeleverd. Dit laat het recht van E-bike to op nakoming en schadevergoeding onverlet.
 4. Indien de Bike na 48 uur na beëindiging van de overeenkomst nietis ingeleverd, zal E-bike to go de Bike als gestolen opgeven en de hieraan verbonden schade en/of kosten verhalen op Huurder overeenkomstig artikel 8 en artikel 5 lid 4 van deze voorwaarden.

5. Annulering, waarborgsom en betaling

 1. De huursom is bij vooruitbetaling door Huurder verschuldigd. Deze dient bij het ophalen van de Bike in de winkel te worden betaald. Reserveringen kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos schriftelijk (waaronder per e-mail) worden geannuleerd, bij gebreke waarvan E-bike to go de huursom voor 24 uur in rekening zal brengen.
 2. Bij de aanvang van de huur vraagt E-bike to go om een waarborgsom, te voldoen in de winkel via creditcard of pin. Na inlevering van de Bike zal deze waarborgsom worden terugbetaald, mogelijk na verrekening van openstaande kosten en/of schadevergoeding in geval van schade van E-bike to go.
 3. Indien de schade van E-bike to go is veroorzaakt door een derde en E-bike to go deze schade door de derde vergoed gekregen, zal E-bike to go de waarborgsom (naar rato) aan Huurder terugbetalen.
 4. Alle andere of resterende bedragen dienen direct door Huurder te worden betaald, tenzij E-bike to go deze bedragen middels een factuur bij Huurder in rekening brengt. Hiervoor hanteert E-bike to go een fatale betalingstermijn van 10 dagen. Indien Huurder in gebreke blijft met de tijdige betaling van het factuurbedrag, dan is Huurder van rechtswege in verzuim. Indien Huurder een consument is stuurt E-bike to go eenmalig een kosteloze aanmaning met een laatste betalingstermijn van 14 dagen. Als hierna nog steeds niet is betaald, dan maakt E-bike to go aanspraak op de wettelijke rente en buitengerechtelijk kosten.

6. Verplichtingen huurder

 1. Huurder mag de Bike alleen gebruiken in overeenstemming met de aard en bestemming ervan. Huurder moet netjes met de Bike en toehoren (waaronder de sleutels) omgaan. Het is verboden om de Bike te gebruiken op een terrein waarvoor de Bike niet geschikt is.
 2. Huurder mag de Bike niet door- of onderverhuren, uitlenen, in gebruik geven, vervreemden of bezwaren, noch zakelijk gebruiken, waaronder het bezorgen van maaltijden of non-food. Indien Huurder handelt in strijd met deze bepaling, dan is de Bike niet verzekerd en verbeurt Huurder een direct opeisbare boete van € 500 per overtreding, onverminderd het recht van E-bike to go op nakoming en schadevergoeding. Ook wordt Huurder dan uitgesloten van deelname aan de diensten van E-bike to go.
 3. Huurder moet de Bike inleveren in dezelfde staat als hij/zijde Bike heeft ontvangen. Het is Huurder niet toegestaan eigenhandig modificaties op de Bike aan te brengen, zoals bijvoorbeeld een bagagedrager of kinderzitje.
 4. Indien er een defect is aan de Bike, mag Huurder er niet mee doorfietsen als dit het erger maakt. Huurder is dan gehouden de instructies in artikel 7 op te volgen.
 5. Het gebruik van Bikes vindt plaats door middel van een door E-bike togo ter beschikking gestelde E-biketogo app, tenzij het gaat om een sleutelversie. Huurder kan de E-biketogo app downloaden op zijn of haar smartphone. Voor het gebruik van deze app gelden gebruiksvoorwaarden.
 6. Start en beëindiging van het gebruik van een Bike (met uitzondering van de sleutelversie) vindt plaats via de app, waarbij beëindiging van het gebruik alleen plaats kan vinden op de overeengekomen locatie van E-bike to go. Op andere plaatsen kan de Huurder de Bike wel op slot zetten, maar daarmee wordt het gebruik niet beëindigd.
 7. Huurder zal de Bikes steeds tegen diefstal (laten) beveiligen door correct en deugdelijk gebruik van de door E-bike to go verstrekte sloten.

7. Instructies voor Huurder

 1. In geval van beschadiging of vermissing van de Bike, dient Huurder E-bike to go hier direct over de informeren en alle redelijke instructies van E-bike to go op te volgen, waaronder doch niet beperkt tot het verlenen van medewerking aan het doen van aangifte (door E-bike to go), het inleveren van een ingevuld en door alle betrokkenen ondertekend schadeformulier indien de schade is veroorzaakt door een derde en het verstrekken van alle inlichtingen aan E-bike to go en diens verzekeraar.
 2. Huurder dient de beschadigde Bike terug te brengen naar de vestiging waar deze is gehuurd. Huurder mag de Bike niet door een derde laten repareren, anders dan met toestemming van E-bike to go.
 3. E-biketogo zal de oorzaak van het defect of de schade beoordelen en de Bike repareren, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Indien de Bike niet direct kan worden gerepareerd, zal E-bike to go Huurder zo nodig een vervangende Bike aanbieden.
 4. Reparaties aan de Bike zijn voor rekening van E-bike to go.Indien er naar het oordeel van E-biketogo echter sprake is van een defect of schade als gevolg van ondeugdelijkgebruik door of namens Huurder, dan zijn de kosten vanonderhoud, reparatie, vervanging of anderszins voor rekening van Huurder. Onder ondeugdelijk gebruik wordt in elk geval verstaan: gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden en gebruik in strijd met het normaal gebruik van een Bike, bijvoorbeeld gebruik onder invloed van verdovende middelen zoals alcohol en/of drugs, gevallen van verkeersovertredingen, nalatigheid of gebrek aan normale zorg. Bij ondeugdelijk gebruik is E-bike to go ook gerechtigd maatregelen te treffen, waaronder onmiddellijke inname van de Bikes zonder verval van de betalingsverplichtingen van Huurder.

8. Schade, vermissing, diefstal en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van de Bike is geheel op eigen risico.
 2. E-bike to go inspecteert de Bike bij inlevering op eventuele schade (waaronder diefstal of vermissing van de Bike en/of onderdelen). Indien de Bike schade blijkt te hebben, dan wordt deze schade vermoed te zijn veroorzaakt door Huurder en zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van Huurder, tenzij Huurder aantoont dat de schade al bestond bij aanvang van de overeenkomst of anderszins voor rekening van E-bike to go behoort te komen.E-bike hanteert daarbij onderstaande tabel (bedragen zijn inclusief BTW):

  Accudiefstal

  € 350

  Accuschade

  € 250

  Accuhouder

  € 30

  Controller

  € 200

  Controller behuizing

  € 50

  Crank

  € 150

  Oplader

  € 85

  Remmen

  € 40

  Sleutel of Slot

  € 50

  Smartlock

  € 125

  Spatbord

  € 95

  Standaard

  € 55

  Total Loss

  € 550

  Voorlicht

  € 50

  Voorrek

  € 95

  Voorvork

  € 300

  Wiel (velg)

  € 100

  Zadel

  € 65

 1. De op grond van lid 2 verschuldigde bedragen worden verrekend met de borg en/of dienen bij het inleveren van de Bike direct te worden voldaan, tenzij E-bike to go hiervoor een factuur stuurt overeenkomstig artikel 5 lid 4.
 2. Wanneer de schade, vermissing of diefstal is veroorzaakt door enige handelen van Huurder (dan wel een persoon die Huurder gebruik heeft laten maken van de Bike) in strijd met artikel 6 of 7, dan moet Huurder de schade van E-bike to go in afwijking op lid 3 volledig vergoeden, voor zover deze hoger is dan de in de tabel genoemde bedragen.
 3. Huurder kan bij aanvang van de overeenkomst een verzekering afsluiten, waarbij schades aan de Bike worden afgekocht en er in geval van diefstal een eigen risico van € 650 wordt gehanteerd (€ 300 per Bike en € 350 per accu). Voor de sleutelversie geldt dat alleen aanspraak gemaakt kan worden op een eventuele verzekeringsdekking indien de originele sleutel wordt overhandigd aan E-bike to go. Indien originele sleutel niet aan E-bike to go geretourneerd kan worden, zal volledige bedrag van de Bike inclusief accu van € 2.200 aan Huurder in rekening worden gebracht.
 4. Huurder wordt geblokkeerd en kan geen nieuwe Bike meer gebruiken ingeval bij de betreffende Huurder twee keer sprake is geweest van diefstal.
 5. Indien Bike wordt teruggevonden na een diefstal melding, zal in plaats van het eigen risico € 50 verwerkings- en administratiekosten bij Huurder in rekening worden gebracht.
 6. Indien een Bike opgehaald dient te worden bij het Fietsdepot worden de kosten hiervan  van € 50 doorbelast aan Huurder.
 7. E-bike to go is aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek aan de Bike, indien het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst al aanwezig was en E-bike to go dit wist of behoren te weten of indien het gebrek is ontstaan na het aangaan van de overeenkomst maar toch aan E-bike to go is toe te rekenen. E-bike to go is niet aansprakelijk voor persoonsschade die Huurder kan verhalen op zijn/haar schadeverzekeraar of hiervoor Huurder een andere uitkering heeft gekregen, tenzij E-bike to go het gebrek bij het sluiten van de overeenkomst kende of behoorde te kennen, dan wel de gebreken aan de Bike zijn ontstaan door opzet of grove schuld van E-bike to go.

9. Ontbinding

 1. E-biketogo kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk ontbinden en de Bike terugnemen indien:
 2. Huurder in verzuim is onder de overeenkomst;
 3. Huurder in staat van faillissement is verklaard of aan Huurder (al dan niet voorlopig) surseance van betaling is verleend; of
 4. E-bike to go van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat zij als zij hiervan op de hoogte was geweest de huurovereenkomst niet (op deze wijze) met Huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan E-bike to go een vergoeding van kosten, schade en rente blijven vragen.
 5. Huurder zal alle medewerking aan E-bike to go verlenen om de Bike terug te geven.
 6. Bedragen die E-biketogo voor ontbinding heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Reeds door E-biketogo ontvangen bedragen zullen geen voorwerp van ongedaan making zijn. E-bike to go is niet aansprakelijk voor schade van Huurder als gevolg van ontbinding op grond van dit artikel.

10. Privacy

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het informeren van Huurder over het gebruik of onderhoud van Bikes worden persoonsgegevens van Huurder verwerkt, waaronder een kopie van het ID bewijs van Huurder overeenkomstig de privacywetgeving.

11. Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op alle betrekkingen tussen E-biketogomet Huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen over de overeenkomst of over handelingen in samenhang met de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

12. Wijziging

 1. E-bike to go heeft de bevoegdheid de algemene voorwaarden te wijzigen. De aangepaste algemene voorwaarden worden voordat deze in werking treden aan Huurder toegezonden. Heeft de wijziging tot gevolg dat aan Huurder een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, dan heeft Huurder die consument is de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking zal treden.